Leveringen - 326914-2019

12/07/2019    S133    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Letland-Valmiera: Elektriciteit

2019/S 133-326914

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 110-267741)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIA "ZAAO"
Nationaal identificatienummer: 44103015509
Postadres: Rīgas iela 32
Plaats: Valmiera
NUTS-code: LV00
Postcode: LV-4201
Land: Letland
Contactpersoon: Laura Jegorova
E-mail: zaao@zaao.lv
Telefoon: +371 64281250
Fax: +371 64281251

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zaao.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektroenerģijas piegāde SIA “ZAAO” un saules paneļu parka izveide CSA poligonā “Daibe”

Referentienummer: SIA "ZAAO" 2019/9/l
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Elektroenerģijas piegāde SIA “ZAAO” īpašumā un valdījumā esošiem elektroenerģijas patēriņa objektiem un saules paneļu parka izveide CSA poligonā “Daibe”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 110-267741

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
In plaats van:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Piedāvājuma atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
In plaats van:
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Grozījumi iepirkuma dokumentācijā — tiek labots nolikums un iesniegšanas termiņš.