Werken - 327378-2021

Submission deadline has been amended by:  649112-2021
30/06/2021    S124

Nederland-'s-Hertogenbosch: Aanleggen van fietspad

2021/S 124-327378

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Brabant
Nationaal identificatienummer: 422043498
Postadres: Brabantlaan 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216 TV
Land: Nederland
Contactpersoon: Joep Verhoeven
E-mail: aanbestedingen@brabant.nl
Telefoon: +31 634115259
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a39376517cd959fdd65d072ebd378121
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a39376517cd959fdd65d072ebd378121
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zonnefietspaden in drie provincies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233162 Aanleggen van fietspad
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De Provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn voornemens een opdracht te verstrekken voor Zonnefietspaden in drie provincies.

De opdracht houdt het volgende in:

Realisatie, instandhouding en monitoring van Zonnefietspaden op drie verschillende locaties, verspreid over de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland.

Door toepassing van energie opwekkende elementen in de huidige fietspaden ontstaat dubbel ruimtegebruik: dezelfde ruimte wordt gebruikt voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Door dit gezamenlijk te doen, kunnen de provincies meer leren dan wanneer elke provincie afzonderlijk een project uitvoert.

De opdracht is opgesplitst in drie percelen. Ieder perceel bestaat uit een te realiseren, te onderhouden en te monitoren en evalueren energie-opwekkend fietspad voor één van de deelnemende provincies:

1. perceel 1: provincie Zuid-Holland;

2. perceel 2: provincie Noord-Brabant;

3. perceel 3: provincie Noord-Holland.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zuid-Holland - Realisatie, Instandhouding en Monitoring & Evaluatie van een Zonnefietspad

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233162 Aanleggen van fietspad
45233141 Wegenonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdossier.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak Realisatie / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak Samenwerking / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak Instandhouding / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid - Opgave energieopbrengst / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2022
Einde: 31/10/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Noord-Brabant - Realisatie, Instandhouding en Monitoring & Evaluatie van een Zonnefietspad

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233162 Aanleggen van fietspad
45233141 Wegenonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdossier.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak Realisatie / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak Samenwerking / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak Instandhouding / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid - Opgave energieopbrengst / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2022
Einde: 31/10/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Noord-Holland - Realisatie, Instandhouding en Monitoring & Evaluatie van een Zonnefietspad

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233162 Aanleggen van fietspad
45233141 Wegenonderhoud
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdossier.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak Realisatie / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak Samenwerking / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak Instandhouding / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid - Opgave energieopbrengst / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2022
Einde: 31/10/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Omkoping,

— Fraude,

— Witwassen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kwaliteitsbewaking en Veiligheid - Norm NEN-EN-ISO 9001:2008.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 119-311634
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2021
Plaatselijke tijd: 15:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/11/2021
Plaatselijke tijd: 15:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klachtenmeldenpunt aanbestedingen
Plaats: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland
E-mail: meldpuntaanbestedingen@brabant.nl
Internetadres: http://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen/klachtenmeldpunt-aanbesteden.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2021