Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 328158-2017

22/08/2017    S159

België-Brussel: Intercomsysteem, meet- en monitoringuitrusting voor omroeptoepassingen

2017/S 159-328158

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Intercomsysteem, meet- en monitoringuitrusting voor omroeptoepassingen.

Referentienummer: COMM/DG/AWD/2017/742.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De afdeling Audiovisuele Media van het Europees Parlement is van plan een openbare opdracht te gunnen voor de levering en installatie van een intercomsysteem, alsook meet- en monitoringuitrusting voor omroeptoepassingen en de verlening van aanverwante diensten in Straatsburg en Brussel.

De opdracht is verdeeld in 2 afzonderlijke percelen:

— perceel 1: intercomuitrusting,

— perceel 2: meet- en monitoringuitrusting.

De audiovisuele dienst wenst de audiovisuele faciliteiten in Straatsburg en Brussel te vernieuwen om de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

— vervangen van de 17 jaar oude infrastructuur in Straatsburg door nieuwe technologie,

— anticiperen op de technische en operationele evolutie in de EP-gebouwen in Brussel,

— mogelijk maken van de productie van hdtv-signalen,

— mogelijk maken van de overgang naar IP voor omroeptoepassingen,

— voldoen aan de toenemende behoeften van mediaprofessionals,

— aankopen van gecentraliseerde uitrusting zoals intercom, meetuitrusting en monitoringtoestellen voor beide vestigingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Intercomsysteem

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-code: FRF11 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg en Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doel van dit perceel is de levering van een intercomsysteem en een nieuwe audio-overdrachtinfrastructuur.

Het Europees Parlement wenst de audio-infrastructuur te vernieuwen en indien mogelijk een intercom aan te kopen op een eengemaakt overdrachtnetwerk dat tevens audiosignalen van omroepkwaliteit kan overdragen.

Het Europees Parlement is van plan om de intercomarchitectuur in 3 fasen te ontwikkelen:

— de eerste fase is de inwerkingstelling van een standaardintercomsysteem bestaande uit intercommatrixen en -panelen in Straatsburg,

— de tweede fase is de toevoeging van onderlinge verbinding en een nieuwe intercominfrastructuur aan de vestiging in Brussel,

— de derde fase is een migratie van het standaardintercomsysteem naar een volledig IP-systeem dat gebruikmaakt van de AES67-norm voor overdracht en mogelijk SMPTE 2110-compatibiliteit.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 verlengingen van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

zie bijlage I bij de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meet- en monitoringuitrusting

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-code: FRF11 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg en Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doel van dit perceel is de aankoop van audiovisuele meet- en monitoringuitrusting voor omroeptoepassingen om:

— de kwaliteit en geldigheid van high definition digitale videosignalen, digitale audiosignalen en IP-streams te meten,

— synchronisatiesignalen voor omroepfaciliteiten te genereren,

— signalen op professionele en consumentenomroepschermen weer te geven.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 verlengingen van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

zie bijlage I bij de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/10/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/10/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, Wiertzstraat 60, Jozsef Antall Building, Office 2Q129, 1047 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers die de opening willen bijwonen, wordt verzocht dit uiterlijk 3 werkdagen vóór de opening van de inschrijvingen per e-mail (avtenders@europarl.europa.eu) te bevestigen. De vertegenwoordiging is echter beperkt tot 1 persoon. Zie de voorwaarden (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2728).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2017