Leveringen - 328206-2019

12/07/2019    S133    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Nederland-Velserbroek: Elektriciteit

2019/S 133-328206

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 542016276
Postadres: Rijksweg 501
Plaats: Velserbroek
NUTS-code: NL
Postcode: 1991 AS
Land: Nederland
Contactpersoon: Maarten Nijman
E-mail: maarten.nijman@pwn.nl
Telefoon: +31 235413333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pwn.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering elektra aan 3 waterbedrijven

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De volgende diensten vallen binnen de Opdracht:

• De levering van elektriciteit en alle daarvoor benodigde diensten;

• Het faciliteren van de koop en verkoop van deelvolumes elektriciteit;

• Zorgdragen voor programmaverantwoordelijkheid;

• Back office ondersteuning;

• Inhuizen of switchen van de Aansluitingen;

• Facturering;

• Structureel verstrekken van managementinformatie aan de deelnemende drinkwaterbedrijven.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contractduur is 3 jaar met 2x een optie om met 1 jaar te verlengen.

Het indicatief te leveren volume elektriciteit bedraagt circa 150 GWh per jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 43
Prijs - Weging: 57
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een procedure met een voorafgaande oproep tot mededinging
Verklaring:

Op de Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor “Levering elektra en gas aan 3 drinkwaterbedrijven”, met als kenmerk TenderNed nr. 220641 en TED 2019/ S075 - 179367 zijn geen inschrijvingen ontvangen voor perceel 1 Elektra.

Aanbestedende Dienst heeft in verband hiermee overeenkomstig artikel 3.36 lid 1 sub a Aanbestedingswet besloten om de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging te starten. Hierbij is de onderhandeling gestart met alleen die partijen die blijk hebben gegeven alsnog te kunnen voldoen aan de scope van de opdracht zonder dat daarbij de opdracht en/of de oorspronkelijke voorwaarden wezenlijk worden gewijzigd.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering elektra aan 3 waterbedrijven

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Engie Energie Nederland N.V.
Nationaal identificatienummer: 05043978
Postadres: Grote Voort 291
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL
Postcode: 8041 BL
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/07/2019