Diensten - 328324-2019

12/07/2019    S133    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Støvring: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2019/S 133-328324

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
N1 A/S
28331878
Juelsstrupparken 16
Støvring
9530
Denemarken
Contactpersoon: Mette Høgh
Telefoon: +45 72273512
E-mail: meth@bechbruun.com
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f21ec462-ec51-4074-b52e-628e94aaded7/homepage

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delaftaler vedr. levering af indberetningsberettiget energibesparelser

Referentienummer: 068719-0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Den udbudte ydelse omfatter 2 delaftaler vedrørende levering af dokumenterede, realiserede energibesparelser til opfyldelse af N1 A/S' energisparemål i hhv. 2019 og 2020. Energibesparelserne skal leveres i henhold til Energisparebekendtgørelsen og Energispareaftalen.

Delaftale 1 omfatter energibesparelser til indberetning i 2019 og omfatter 199 GWh.

Delaftale 2 omfatter energibesparelser til indberetning i 2020 og omfatter 130 GWh.

Det er ikke et krav, at tilbudsgiver byder på hele den udbudte mængde af energibesparelser på de enkelte delaftaler. Tilbudsgiver kan således byde ind på én eller flere mindre dele af den samlede pulje. Leveringsforpligtelsen kan således fordeles på flere leverandører, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 7.

Såfremt der ikke opnås tilbud på et tilstrækkeligt stort antal energibesparelser på delaftale 1 til at opfylde den fulde energispareforpligtelse i 2019, vil den resterende pulje blive overført til delaftale 2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 147 800 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Energibesparelser til indberetning i 2019

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314200
98390000
71314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se ovenfor i pkt. II.1.4.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Energibesparelser til indberetning i 2020

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314200
98390000
71314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se ovenfor i pkt. II.1.4.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-152973
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Energibesparelser på 10 GWh til indberetning i 2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Viegand Maagøe A/S
29688834
København K
1364
Denemarken
NUTS-code: DK011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 550 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Energibesparelser på 15 GWh til indberetning i 2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dansk Energirådgivning A/S
32785905
Glarmestervej 18B
Silkeborg
8600
Denemarken
NUTS-code: DK042
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 200 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Energibesparelser på 70 GWh til indberetning i 2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EnergySolution A/S
34585997
True Møllevej 1
Tilst
8381
Denemarken
NUTS-code: DK042
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 550 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Energibesparelser på 50 GWh til indberetning i 2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ørsted Sales & Distribution A/S
20214414
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
NUTS-code: DK032
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 300 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Energibesparelser på 60 GWh til indberetning i 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aura Rådgivning A/S
21552348
Smedeskovvej 55
Galten
8464
Denemarken
NUTS-code: DK042
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 900 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Energibesparelser på 80 GWH til indberetning i 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Energy Solution A/S
34585997
Tilst
8381
Denemarken
NUTS-code: DK042
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 400 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Energibesparelser på 15 GWH til indberetning i 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Viegand Maagøe A/S
29688834
Nørre Farimagsgade 37
København K
1364
Denemarken
NUTS-code: DK011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 300 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Energibesparelser på 30 GWH til indberetning i 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ørsted Sales & Distribution A/S
20214414
Kraftværksvej 53
Fredericia
7000
Denemarken
NUTS-code: DK032
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 600 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 er afskåret fra at afgive tilbud.

Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis tilbudsgiver befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5.

Tilbudsgiver skal erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

For yderligere information henvises til Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, som er tilgængelig på www.retsinformation.dk

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2019