Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 328524-2019

15/07/2019    S134    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Dánsko-Kodaň: Poskytovanie bezpečnostných, recepčných a poštových služieb pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA)

2019/S 134-328524

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen K
Kód NUTS: DK011
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eea.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5126
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5126
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie bezpečnostných, recepčných a poštových služieb pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA)

Referenčné číslo: EEA/ADS/19/005
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

EEA plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu so skúseným poskytovateľom služieb na vykonávanie strážnych služieb personálom a iných súvisiacich služieb súvisiacich s bezpečnosťou, ako aj recepčných služieb a služieb interného doručovania pošty, s cieľom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť svojich priestorov, zamestnancov, návštevníkov a toho, aby si prevádzky mohli plniť svoje úlohy.

Obstaranie a/alebo údržba bezpečnostných systémov a systémov na kontrolu vstupu sú súčasťou rozsahu pôsobnosti tejto výzvy na predloženie ponúk.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79500000
50610000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011
II.2.4)Opis obstarávania:

EEA predpokladá, že bude potrebovať poskytovanie služieb rôzneho rozsahu, ako napríklad:

— poskytovanie údržby a opráv bezpečnostných systémov a vybavenia a dodávka bezpečnostného a ochranného spotrebného materiálu a vybavenia,

— stráženie personálom: ochranná bezpečnosť priestorov EEA, zamestnancov, vybavenia a prevádzok,

— poskytovanie bezpečnostných recepčných služieb,

— služby interného doručovania pošty.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

S úspešným uchádzačom sa uzavrie rámcová zmluva o poskytovaní služieb na počiatočné obdobie 12 mesiacov od dátumu podpísania zmluvy. Zmluva môže byť obnovená najviac 3-krát, zakaždým na obdobie 12 mesiacov. Služby budú realizované na základe objednávkových formulárov v závislosti od požiadaviek EEA.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Prehliadka priestorov EEA sa bude konať dňa 21.8.2019 o 10:00 (SEČ). Účastníkov žiadame, aby potvrdili svoju účasť vopred najneskôr do pondelka 19.8.2019, 16:00 (SEČ) prostredníctvom e-mailu na procurement@eea.europa.eu.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako sa uvádza v oddiele 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/09/2019
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/09/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

priestory EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov (1 zástupca za uchádzača). Požaduje sa, aby o tom vopred informovali útvar EEA pre obstarávanie, a to najneskôr do 16.9.2019, e-mailom na adrese procurement@eea.europa.eu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Prehliadka priestorov EEA sa bude konať v stredu 21.8.2019 o 10:00 (SEČ). Účastníkov žiadame, aby potvrdili svoju účasť vopred najneskôr do pondelka 19.8.2019, 16:00 (SEČ), e-mailom na adrese procurement@eea.europa.eu.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: https://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/07/2019