Leveringen - 328686-2022

Submission deadline has been amended by:  446353-2022
17/06/2022    S116

Noorwegen-Jaren: Gereedschap

2022/S 116-328686

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiets fellestjenester
Nationaal identificatienummer: 974 761 157
Postadres: Postboks 116
Plaats: JAREN
NUTS-code: NO Norge
Postcode: 2714
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Daniel Tran Huynh
E-mail: daniel.tran.huynh@politiet.no
Telefoon: +47 45630140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politiet.no
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiets Sikkerhetstjeneste
Nationaal identificatienummer: Politiets Sikkerhetstjeneste
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO081 Oslo
Land: Noorwegen
E-mail: post@pst.politiet.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pst.no
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kriminalomsorgen
Nationaal identificatienummer: Kriminalomsorgen
Plaats: Lillestrøm
NUTS-code: NO Norge
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak-8005@kriminalomsorg.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kriminalomsorgen.no
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Car accessories

Referentienummer: 21/25302
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44510000 Gereedschap
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
09211650 Remvloeistoffen
31440000 Accu's/batterijen
34322000 Remmen en remonderdelen
39831000 Wasmiddelen
39831220 Ontvettingsmiddelen
42413000 Krikken en hefbruggen voor voertuigen
42913000 Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO Norge
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022