Leveringen - 329317-2018

28/07/2018    S144

Hongarije-Boedapest: Netwerken

2018/S 144-329317

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nationaal identificatienummer: AK04357
Postadres: Andor utca 47-49.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1119
Land: Hongarije
Contactpersoon: Oláh Bálint
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefoon: +36 17953059
Fax: +36 17950432
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Központosított közbeszerzés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2018”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32400000 Netwerken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 27 500 000 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72700000 Computernetwerkdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” vonatkozó információk:

1. Árubeszerzés, 31 481 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx-fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A termékek árának tartalmaznia kell a kiszállás, a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

3. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

4. A keretszám: 10

5. A Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.

6. A Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

9. Az ajánlattétel feltétele: Ajánlattevőnek be kel nyújtania valamennyi aktív hálózati eszköz gyártójától, gyártó magyarországi képviseletétől vagy disztribútorától származó magyar nyelvű gyártói támogatói nyilatkozatot.

Közös ajánlattevők esetében az árlistában szereplő aktív hálózati eszközök gyártójától, gyártó magyarországi képviseletétől vagy disztribútorától nem kell minden közös ajánlattevőnek külön-külön rendelkeznie gyártói támogatói nyilatkozattal, hanem elégséges a közös ajánlattevőknek együttesen rendelkezni valamennyi aktív hálózati eszköz gyártójától vagy disztribútorától gyártói támogató nyilatkozattal.

10. Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár.

11. A Kbt. 61. § (4) bek. alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a részekre történő bontást, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti termékeken az ajánlattevők semmilyen módosítást nem végezhetnek. A beszerzés nem osztható úgy részekre,hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, tekintettel arra, hogy az eljárás részekben történő kiírása esetén a részekben előírt elaprózott beszerzési mennyiségekre az elérhető kedvezmény kisebb,a teljes mennyiségre elérhető kedvezményhez képest, így a teljes mennyiségre vonatkozó összajánlati ár részekre bontás esetén várhatóan magasabb lesz, mint a mennyiség egy részbe történő koncentrálásával elérhető ajánlati ár.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat

II.2.14)Nadere inlichtingen

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53. § (6) bek-ben előírtakra.

A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 025-052837
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-9
Perceel nr.: 1
Benaming:

„Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: 99999 Informatika Kft.-M&S Informatikai Zrt.-TIGRA Computer Kft.-USER RENDSZERHÁZ Kft.-Professzionál Informatikai Zrt.-Etiam Kft.-M&M Computer Kft.-Euroway Networking Kft.-Quadron Kibervédelmi Kft.-PiK-SYS Kft.-LANeX Tanácsadó Kft.-Officium Szolgáltató Kft.-Valkyr Informatikai Kft.
Postadres: Alkotás u. 50.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 1123
Land: Hongarije
E-mail: tenderiroda@99999.hu
Telefoon: +36 19996961
Fax: +36 19996901
Internetadres: http://www.99999.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Delta Systems Kft.-Geomant-Algotech Zrt.-KVENTA Kft.-LicensePort Zrt.-madeIT.Kft.
Postadres: Róbert Károly körút 70-74.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 1134
Land: Hongarije
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefoon: +36 14366642
Fax: +36 14375299
Internetadres: http://www.delta.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.-BRAVONET Kft.-Duna Elektronika Kft.-FLAXCOM HOLDING Zrt.-Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.-PANOR Informatika Zrt.-RacioNet Zrt.-RUN-IT Informatikai és Befektetési Kft.-Szinva Net Zrt.-Telvice Kft.-WSH Számítástechnikai Kft.
Postadres: Újvilág utca 50-52.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 1145
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefoon: +36 13586357
Fax: +36 13586390
Internetadres: http://www.euroone.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Invitech Megoldások Zrt.-Dimension Data Magyarország Kft.- FORNAX SI Kft.- Nádor Rendszerház Kft.- Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- SIS Informatika Kft.
Postadres: Edison u. 4.
Plaats: Budaörs
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 2040
Land: Hongarije
E-mail: Projektiroda@invitech.hu
Telefoon: +36 18011500
Fax: +36 23885830
Internetadres: http://www.invitech.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S&T Consulting Hungary Kft.- S&T Services Kft.- ALOHA Informatika Kft.- Areus Infokommunikációs Zrt.- PORION-DIGITAL Kft.- Rufusz Computer Informatika Zrt.- IMG Solution Kft.- Symmetria Magyarország Zrt.
Postadres: Puskás Tivadar út 14.
Plaats: Budaörs
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 2040
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@snt.hu
Telefoon: +36 13718000
Fax: +36 13718001
Internetadres: http://www.snt.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: T-Systems Magyarország Zrt.-TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Postadres: Budafoki út 56.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 1117
Land: Hongarije
E-mail: pusztai.zoltan@t-systems.hu
Telefoon: +36 14706546
Fax: +36 14521297
Internetadres: http://www.t-systems.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: R+R Periféria Kft.-ARLITECH Informatikai Kft.-Gloster Infokommunikációs Kft.- HOSTLINE Kft.- SERCO Informatika Kft.- TMSI Kft.
Postadres: Fehér út 10. 12. épület
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 1106
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefoon: +36 13213588
Fax: +36 13225997
Internetadres: http://www.periferia.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SCI-Hálózat zRt.-DIGITAL Számítástechnikai Kft.-DIGITRAN Hungária Zrt.-Enterprise Communications Kft.- HUMANsoft Kft..-Innomatrix Services Kft.-MWMS Szolgáltató Kft.-Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-Spacenet Kft.-SzámHEAD Kft.
Postadres: Erzsébet királyné útja 125.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 1142
Land: Hongarije
E-mail: kef@scinetwork.hu
Telefoon: +36 14706080
Fax: +36 14677049
Internetadres: http://www.scinetwork.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sysman Informatikai Zrt.-NETvisor Zrt.-QZRT Kft.
Postadres: Montevideo u. 10. I. em.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postcode: 1037
Land: Hongarije
E-mail: project@sysman.hu
Telefoon: +361 8833471
Fax: +361 8833472
Internetadres: http://www.sysman.hu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 500 000 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Az ajánlattevők és egyben a nyertes ajánlattevők címe és adószáma:

1 99999 Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 50. adószám: 13854964-2-43

M&S Zrt. 1136 Budapest Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4. adószám: 14409471-2-41

TIGRA Kft. 1145 Budapest, Törökőr utca 2. adószám: 12218778-2-42

USER RENDSZERHÁZ Kft. 1039 Budapest, Zöld utca 2. adószám: 13799504-2-41

Professzionál Zrt. 1117 Budapest, Sopron út 19., adószám: 13369657-2-43

Etiam Kft. 6723 Szeged, Szakolcai utca 7., adószám: 24909707-2-06

M&M Kft. 7623 Pécs, Mártírok u.42., adószám: 10582048-2-02

Euroway Networking Kft. 1042 Budapest, Árpád út 51-53. III. em. adószám: 13287041-2-41

Quadron Kft. 1051 Budapest Sas utca 10-12. adószám: 24919414-2-41

PiK-SYS Kft. 1095 Budapest, Boráros tér 7. 2. lh. 7. adószám:10560677-2-43

LANeX Kft. 1111 Budapest, Kende u. 13-17. adószám:10471821-2-43

Officium Kft. 1044 Budapest, Óradna utca 4. adószám: 24109952-2-41

Valkyr Informatikai Kft. 1025 Budapest Szeréna köz 6/B. adószám: 14998603-2-41

2.Delta Systems Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. adószám: 13978774-2-41

Geomant-Algotech Zrt. 1013 Budapest, Krisztina tér 2. adószám: 24974482-2-41

KVENTA Kft. 2040 Budaörs, Vasút utca 15. adószám: 10329102-2-13

LicensePort Zrt. 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D ép. D. lh. 5. em. 1., adószám: 23497454-2-43

MadeIT.Kft. 1143 Budapest, Semsey Andor u. 25. adószám: 23096682-2-42

3.EURO ONE Zrt. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. adószám: 10649297-2-44

BRAVONET Kft. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. adószám: 23768569-2-42

Duna Elektronika Kft. 1183 Budapest, Gyömrői út 99. adószám: 12029145-2-43

FLAXCOM HOLDING Zrt. 1149 Budapest, Mogyoródi út 53. adószám: 13985677-2-42

Kermann Kft. 1149 Budapest, Angol utca 32. 4. épület 2. emelet, adószám: 14160080-2-42

PANOR Informatika Zrt. 1146 Budapest, Hungária körút 166. B. ép. adószám: 25119071-2-42

RacioNet Zrt. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A. adószám: 13846606-2-44

RUN-IT Kft. 1053 Budapest, Reáltanoda utca 16. 4. em. 18., adószám: 12446636-2-41

Szinva Net Zrt. 3518 Miskolc, Erenyő utca 1. adószám: 24962106-2-05

Telvice Kft., 2040 Budaörs, Szabadság út 135., adószám: 13339076-2-13

WSH Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 97., adószám: 12048898-2-43

4.Invitech Zrt., 2040 Budaörs, Edison u. 4., adószám: 25568509-2-44

Dimension Data Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 12655085-2-43

FORNAX SI Kft., 1123 Budapest, Táltos u. 1., adószám: 24278353-2-43

Nádor Rendszerház Kft., 1152 Budapest, Telek utca 7-9., adószám: 10507326-2-42

Xcopy Kft., 1103 Budapest, Gyömrői út 86.,adószám:10900750-2-42

SIS Informatika Kft., 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12., adószám: 23994982-2-43

5.S&T Consulting Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., adószám: 11779177-2-13

S&T Services Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., adószám: 23569810-2-13

ALOHA Kft., 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7.emelet, adószám: 12147784-2-43

Areus Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 5., adószám: 23469507-2-41

PORION-DIGITAL Kft., 1119 Budapest, Petzvál József u 31-33. C. ép. V. em., adószám: 13396565-2-43

Rufusz Zrt., 2030 Érd, Retyezáti u. 46., adószám: 13644545-2-13

IMG Solution Kft., 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A.lház. fszt., adószám: 14894262-2-42

Symmetria Magyarország Zrt., 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1., adószám: 25798555-2-41

6.T-Systems Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 56., adószám: 12928099-2-44

TRACO Zrt., 1095 Budapest, Máriássy utca 7., adószám: 11856403-2-43

7.R+R Periféria Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10. 12. épület, adószám: 12221402-2-42

ARLITECH Kft., 2022 Tahitótfalu, Külső-Nyulas utca 39., adószám: 14038668-2-13

Gloster Kft., 2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/A., adószám: 13163815-2-13

HOSTLINE Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 54/A., adószám: 12959293-2-43

SERCO Informatika Kft., 1037 Budapest Bécsi út 314., adószám: 12906240-2-41

TMSI Kft, 1155 Budapest, Naspolya u. 23., adószám: 12221873-2-42

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

A VI.3. pont folytatása:

8. SCI-Hálózat zRt., 1142 Budapest, Szihalom utca 7., adószám: 12402179-2-42

DIGITAL Számítástechnikai Kft., 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83., adószám: 10406115-2-06

DIGITRAN Hungária Zrt., 1123 Budapest, Bán utca 3. 3. em. 1., adószám: 26196413-2-43

Enterprise Communications Kft., 1138 Budapest, Váci út 117-119., adószám: 13835462-2-41

HUMANsoft Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 8., adószám: 10239025-2-44

Innomatrix Services Kft., 2132 Göd, Rózsa u. 27., adószám: 14175620-2-13

MWMS Szolgáltató Kft, 1047 Budapest, Baross u. 79-89, adószám: 24147255-2-41

Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2220 Vecsés, Nagysándor József utca 7., adószám: 24766694-2-13

Spacenet Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. I.em., adószám: 25415418-2-42

SzámHEAD Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 95/D., adószám: 10415618-2-43

9. Sysman Informatikai Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em, adószám: 12948901-2-41

NETvisor Zrt., 1119 Budapest, Petzvál József. u. 56., adószám: 14023059-2-43

QZRT Kft., 1136 Budapest Tátra u. 32., adószám: 24246897-2-41

A nyertes ajánlattevők alvállalkozói:

Az Invitech Megoldások Zrt. ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat - a Networker Kft.(adószáma: 25112737-2-13) és a Securicum Informaika Kft.(adószáma: 14565588-2-41) - vesz igénybe.

A közbeszerzésnek az a része amelyeknek a teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni: terméktámogatás, hálózatok tervezése, üzemeltetés, termék szakértői konzultáció, oktatás, rendszerintegráció, rendszertervezés, távprogramozás, hálózatépítés.

A T-Systems Magyarország Zrt. ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe.

A közbeszerzésnek az a része amelyeknek a teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni: kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

A WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe.

A közbeszerzésnek az a része amelyeknek a teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni: hálózati aktív eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

A Nádor Rendszerház Kft. ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe.

A közbeszerzésnek az a része amelyeknek a teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni: hálózati eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

A Delta Systems Kft., Geomant-Algotech Zrt., Kventa Kft., LicensePort Zrt., madeIT.hu Informatika Kft. közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat vesznek igénybe.

A közbeszerzésnek az a része amelyeknek a teljesítéséhez ajánlattevők alvállalkozót kívánnak bevonni: passzív hálózat tervezése, felmérése; passzív hálózati végpont kiépítése (kábelhúzás, rendezőbe bekötés, fali aljzatba szerelés, címkézés); passzív hálózati nyomvonal kiépítése; rendezőszekrény telepítése, berendezése; végpont mérése és dokumentálás.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/07/2018