Leveringen - 329330-2022

20/06/2022    S117

Nederland-Boxmeer: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2022/S 117-329330

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Land van Cuijk
Nationaal identificatienummer: 810679312
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Boxmeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5831 JX
Land: Nederland
Contactpersoon: Jelte Elbers
E-mail: gerry.kersten@landvancuijk.nl
Telefoon: +31 485585911
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-landvancuijk.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/50ab377801ea460daf9cbe0a98f8b445
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/50ab377801ea460daf9cbe0a98f8b445
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Land van Cuijk is voornemens een aanbesteding hulpmiddelen WMO in de markt te zetten. Het gaat hierbij om:

- Vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen en aangepaste fietsen;

- Rolstoelvoorzieningen, zoals handbewogen en elektrische rolstoelen;

- Woonvoorzieningen, zoals douchestoelen, toiletvoorzieningen en tilliften.

Naast de levering van de hulpmiddelen gaat het ook om het op maat maken van de hulpmiddelen, de service, reparatie en het onderhoud van het hulpmiddel en inname.

Als voorbereiding op deze procedure wordt een marktconsultatie georganiseerd. Deze marktconsultatie bestaat uit twee delen, te weten:

1. schriftelijk gedeelte

2. individuele gesprekken

Zie voor meer informatie de leidraad marktconsultatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50421100 Reparatie en onderhoud van rolstoelen
33193000 Invalidewagentjes, rolstoelen en bijbehorende apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 keer 24 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging met 2 keer 24 maanden

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/08/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Oost Brabant, 's-Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BS
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

21

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022