Leveringen - 329458-2022

20/06/2022    S117

Duitsland-Süsel: Brandweerwagens

2022/S 117-329458

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Süsel, Der Bürgermeister
Postadres: An der Bäderstraße 64
Plaats: Süsel
NUTS-code: DEF08 Ostholstein
Postcode: 23701
Land: Duitsland
E-mail: k.kniejski@eutin.de
Telefoon: +49 4521793219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vg-eutin-suesel.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe.de/unterlagen/2588239/zustellweg-auswaehlen
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bau und Lieferung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges -EN 1846-LII-1-DIN 14530-17 TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Kesdorf

Referentienummer: 01/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213 Brandweerwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Bau und Lieferung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges -EN 1846-LII-1-DN 14530-17 TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Kesdorf

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell TSF-W

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF08 Ostholstein
Voornaamste plaats van uitvoering:

Süsel, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bau und Lieferung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges -EN 1846-LII-1-DN 14530-17 TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Kesdorf

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnischer Auf- und Ausbau TSF-W

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF08 Ostholstein
Voornaamste plaats van uitvoering:

Süsel, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bau und Lieferung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges -EN 1846-LII-1-DN 14530-17 TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Kesdorf

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung TSF-W

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF08 Ostholstein
Voornaamste plaats van uitvoering:

Süsel, DE

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bau und Lieferung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges -EN 1846-LII-1-DN 14530-17 TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Kesdorf

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Unterlagen elektronisch einzureichen

Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit (Vordruck 124 LD oder EEE), wenn keine Präqualifikation vorliegt.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

aktueller Nachweis Haftpflichtversicherung

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Mindestens drei Referenzen für vergleichbare Fahrzeuge aus den letzten drei Jahren.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/10/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Albert-Mahlstedt-Straße 13, 23701 Eutin

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

nichtöffentlich

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Schleswig-Holstein
Postadres: Düsternbrooker Weg 94
Plaats: Kiel
Postcode: 24105
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefoon: +49 4319884640
Fax: +49 4319884702
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Vergabekammer leitet gem. § 160 (1) GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gem. § 160 (3) Nr. 1-4 GWB unzulässig, soweit 1. Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat. 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind nicht spät. bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden. 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spät. bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden. 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeinde Süsel
Postadres: An der Bäderstraße 64
Plaats: Süsel
Postcode: 23701
Land: Duitsland
E-mail: poststelle@eutin.de
Telefoon: +49 4521-7930
Internetadres: www.vg-eutin-suesel.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022