Leveringen - 329458-2022

20/06/2022    S117

Duitsland-Süsel: Brandweerwagens

2022/S 117-329458

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Süsel, Der Bürgermeister
Postadres: An der Bäderstraße 64
Plaats: Süsel
NUTS-code: DEF08 Ostholstein
Postcode: 23701
Land: Duitsland
E-mail: k.kniejski@eutin.de
Telefoon: +49 4521793219
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vg-eutin-suesel.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bau und Lieferung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges -EN 1846-LII-1-DIN 14530-17 TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Kesdorf

Referentienummer: 01/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213 Brandweerwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell TSF-W

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF08 Ostholstein
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnischer Auf- und Ausbau TSF-W

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF08 Ostholstein
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Feuerwehrtechnische Beladung TSF-W

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144213 Brandweerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF08 Ostholstein
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/11/2022
Einde: 31/10/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022