Leveringen - 329871-2022

20/06/2022    S117

Bulgarije-Ruse: Kleine vrachtwagentjes

2022/S 117-329871

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OBShtINA RUSE
Nationaal identificatienummer: 000530632
Postadres: pl. SVOBODA No..6
Plaats: gr.Ruse
NUTS-code: BG323 Русе / Ruse
Postcode: 7000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Kamen Hristov Hristov
E-mail: k.hristov@ruse-bg.eu
Telefoon: +359 82881710
Fax: +359 82834413
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://obshtinaruse.bg/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на фабрично нов пикап

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34131000 Kleine vrachtwagentjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 56 173.98 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34131000 Kleine vrachtwagentjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323 Русе / Ruse

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 021-051335

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 47397
Benaming:

Доставка на фабрично нов пикап

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: НИКОМ-РУСЕ ООД
Nationaal identificatienummer: 117635158
Postadres: бул. ХРИСТО БОТЕВ №.1
Plaats: гр. Русе
NUTS-code: BG323 Русе / Ruse
Postcode: 7000
Land: Bulgarije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 233.33 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 173.98 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022