Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 329933-2023

02/06/2023    S105

Portugal-Lissabon: Onderdelen en toebehoren voor fietsen

2023/S 105-329933

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A.
Nationaal identificatienummer: 503311332
Postadres: Alameda das Linhas de Torres 198 200
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT1 Continente
Postcode: 1750 150
Land: Portugal
E-mail: aprovisionamento@emel.pt
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.emel.pt
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Empresa Municipal
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mobilidade e Estacionamento

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CPI 24/22 - Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP)

Referentienummer: CPI 24/22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34432000 Onderdelen en toebehoren voor fietsen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornecimento de peças/componentes para o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 492 191.81 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peças tipo A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000 Onderdelen en toebehoren voor fietsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 Continente
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lisboa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peças tipo B

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000 Onderdelen en toebehoren voor fietsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 Continente
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lisboa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peças tipo C

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000 Onderdelen en toebehoren voor fietsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 Continente
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lisboa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peças tipo D

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000 Onderdelen en toebehoren voor fietsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 Continente
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lisboa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peças tipo E

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34432000 Onderdelen en toebehoren voor fietsen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT1 Continente
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lisboa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 204-578391
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CPI 24/22
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP) - Lote 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CPI 24/22
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP) - Lote 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CASTANHEIRA E CASTANHEIRA, LDA
Nationaal identificatienummer: 502095598
Postadres: Rua da Malaposta, n.º 2 e 26, Lugar de Milhões, Vila de Punhe
Plaats: Viana do Castelo
NUTS-code: PT111 Alto Minho
Postcode: 4905-642
Land: Portugal
E-mail: geral@castanheiraecastanheira.pt
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 994.81 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 994.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CPI 24/22
Perceel nr.: 5
Benaming:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP) - Lote 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CPI 24/22
Perceel nr.: 3
Benaming:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP) - Lote 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SOCIEDADE COMERCIAL DO VOUGA, LDA
Nationaal identificatienummer: 500264988
Postadres: Rua Cabedo e Lencastre, 31/39
Plaats: Águeda
NUTS-code: PT16D Região de Aveiro
Postcode: 3750-177
Land: Portugal
E-mail: geral@scvouga.pt
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 137 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 137 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CPI 24/22
Perceel nr.: 4
Benaming:

Fornecimento, de forma faseada, de peças/componentes para as bicicletas que integram o sistema de bicicletas públicas partilhadas (SBPP) - Lote 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CASTANHEIRA & CASTANHEIRA, LDA
Nationaal identificatienummer: 502095598
Postadres: Rua da Malaposta, n.º 2 e 26, Lugar de Milhões, Vila de Punhe
Plaats: Viana do Castelo
NUTS-code: PT111 Alto Minho
Postcode: 4905-642
Land: Portugal
E-mail: geral@castanheiraecastanheira.pt
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: EMEL, E. M., S. A.
Postadres: Alameda das Linhas de Torres, 198-200
Plaats: Lisboa
Postcode: 1750 150
Land: Portugal
E-mail: aprovisionamento@emel.pt
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2023