De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 330162-2022

20/06/2022    S117

Nederland-Haarlem: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

2022/S 117-330162

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio Kennemerland
Nationaal identificatienummer: 6236577
Postadres: Zijlweg 200
Plaats: HAARLEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2015CK
Land: Nederland
Contactpersoon: Ylno Rodgers
E-mail: inkoop@vrk.nl
Telefoon: +31 235159500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrk.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.vrk.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren automotive materiaal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De VRK is op zoek naar een Opdrachtnemer voor het op afroep en naar behoefte van de VRK leveren van automotive materiaal ten behoeve van het door de VRK in eigen beheer uitvoeren van onderhoud aan zijn wagenpark (personenvoertuigen en vrachtwagens van de VRK). Onder automotive materiaal verstaat de VRK in het kader van deze aanbesteding het volgende:

• Het leveren van voertuigonderdelen voor onderhoud, reparatie en schadeherstel van personen- en bestelauto’s en vrachtwagens.

• Het leveren van gereedschap en equipment die noodzakelijk zijn voor onderhoud, reparatie en schadeherstel van personen- en bestelauto’s en vrachtwagens.

• Het leveren van klein materiaal ten behoeve van onderhoud, reparatie en schadeherstel van personen- en bestelauto’s en vrachtwagens.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 93 381.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43800000 Werkplaatsuitrusting
44316400 Handgereedschappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Borging & service / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Advies & innovatie / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatschappelijk verantwoord ondernemen / Weging: 15
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie tot verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 026-065659
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Leveren automotive materiaal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fource B.V.
Nationaal identificatienummer: 24227785
Postadres: s-Gravelandseweg 379
Plaats: Schiedam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3125BJ
Land: Nederland
E-mail: rob.weterkamp@fource.nl
Telefoon: +31 615826597
Internetadres: http://www.fource.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 381.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kantonhaarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kantonhaarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kantonhaarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022