Diensten - 330379-2017

23/08/2017    S160    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

België-Antwerpen: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2017/S 160-330379

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Afdeling Maritieme Toegang
Thonetlaan 102, bus 2
Antwerpen
2050
België
Contactpersoon: Ir. Frederik Roose
Telefoon: +32 32220818
E-mail: frederik.roose@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 32312062
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280915

I.1)Naam en adressen
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Koning Albert II-laan 35, bus 10
Brussel
1030
België
E-mail: veerle.lories@ewi.vlaanderen.be
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ewi-vlaanderen.be/contact

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

N.v.t.

I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pre-commerciële aanbesteding (PCP).

Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/01239-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze vooraankondiging dient om een open marktconsultatie aan te kondigen ter voorbereiding van de pre-commerciële aanbesteding (PCP) „Hydrografie 2.0”, die:

— zich richt op de uitdaging om een innovatie methode te ontwikkelen om bathymetrische peilingen in ondiepe troebele wateren en topografische metingen van de aanliggende intergetijdengebieden uit te voeren, waarbij:

o een uitgestrekt gebied (meer dan 10 km²);

o „ogenblikkelijk” (in verhouding tot het ruimtelijk bereik, te interpreteren als „in eenzelfde meetinspanning”);

o met een gelijkaardig ruimtelijke resolutie als de actuele hydrografische en topografische peilmethoden;

— en om het resulterende digitale hoogtemodel (DEM) binnen 1 week te verwerken en aan te leveren als een webservice aan een GIS-applicatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351922
71351923
71352300
71353100
71354100
71355100
71355200
72212324
72212326
72212328
72212460
73000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
21/08/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/08/2017