Diensten - 330379-2017

23/08/2017    S160

België-Antwerpen: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2017/S 160-330379

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Afdeling Maritieme Toegang
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: Ir. Frederik Roose
E-mail: frederik.roose@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 32220818
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280915
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres: Koning Albert II-laan 35, bus 10
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1030
Land: België
E-mail: veerle.lories@ewi.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ewi-vlaanderen.be/contact
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

N.v.t.

I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pre-commerciële aanbesteding (PCP).

Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/01239-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze vooraankondiging dient om een open marktconsultatie aan te kondigen ter voorbereiding van de pre-commerciële aanbesteding (PCP) „Hydrografie 2.0”, die:

— zich richt op de uitdaging om een innovatie methode te ontwikkelen om bathymetrische peilingen in ondiepe troebele wateren en topografische metingen van de aanliggende intergetijdengebieden uit te voeren, waarbij:

o een uitgestrekt gebied (meer dan 10 km²);

o „ogenblikkelijk” (in verhouding tot het ruimtelijk bereik, te interpreteren als „in eenzelfde meetinspanning”);

o met een gelijkaardig ruimtelijke resolutie als de actuele hydrografische en topografische peilmethoden;

— en om het resulterende digitale hoogtemodel (DEM) binnen 1 week te verwerken en aan te leveren als een webservice aan een GIS-applicatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351922 Diensten voor fysische oceanografie
71351923 Diensten voor bathymetrische metingen
71352300 Magnetometrische onderzoeksdiensten
71353100 Hydrografisch onderzoek
71354100 Digitale kartering
71355100 Fotogrammetriediensten
71355200 Topografische opmetingen
72212324 Diensten voor ontwikkeling van karteringssoftware
72212326 Diensten voor ontwikkeling van cartografiesoftware
72212328 Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
21/08/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/08/2017