Leveringen - 33053-2020

23/01/2020    S16    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Clermont-Ferrand: Gasolie

2020/S 016-033053

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Clermont-Ferrand
Nationaal identificatienummer: 21630113500010
Postadres: 64-66 avenue de l'union Soviétique — service de la Commande Publique
Plaats: Clermont-Ferrand
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
Postcode: 63007
Land: Frankrijk
E-mail: pole-conseils-achats@clermontmetropole.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.clermont-ferrand.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://clermont-ferrand.fr/marches-publics

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://clermont-ferrand.fr/marches-publics
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://clermont-ferrand.fr/marches-publics
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de carburant

Referentienummer: 2020cf-Frn4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000 Gasolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent accord-cadre est composé de 4 lots distincts, sans minimum ni maximum, conclus pour une période initiale d'un an, renouvelable 3 fois. Les quantités consommées sur les 3 dernières années sont mentionnées à titre indicatif dans le CCTP. Le début d'exécution des accord-cadre est fixé au 9.7.2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de gas oil et gas oil grand froid

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 01 — fourniture de gas oil et gas oil grand froid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La reconduction est tacite. L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois, par période successive de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fourniture de carburant en vrac, pour les stations-services de la ville de Clermont-Ferrand, ainsi que divers points de distribution internes, et pour le chauffage de divers bâtiments communaux.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de super sans plomb 98

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 02 — fourniture de super sans plomb 98.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La reconduction est tacite. L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois, par période successive de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fourniture de carburant en vrac, pour les stations-services de la ville de Clermont-Ferrand, ainsi que divers points de distribution internes, et pour le chauffage de divers bâtiments communaux.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de gas oil non routier

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 03 — fourniture de gas oil non routier.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La reconduction est tacite. L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois, par période successive de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fourniture de carburant en vrac, pour les stations-services de la ville de Clermont-Ferrand, ainsi que divers points de distribution internes, et pour le chauffage de divers bâtiments communaux.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de fioul domestique et fioul domestique grand froid

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 04 — fourniture de fioul domestique et fioul domestique grand froid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La reconduction est tacite. L'Accord-Cadre pourra être reconduit 3 fois, par période successive de 12 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fourniture de carburant en vrac, pour les stations-services de la Ville de Clermont-Ferrand, ainsi que divers points de distribution internes, et pour le chauffage de divers bâtiments communaux.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/02/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/02/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://clermont-ferrand.fr/marches-publics

Les fournitures sont financées sur les fonds propres de la ville de Clermont-Ferrand. Conformément au règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.4.2016, les personnes disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des informations qui les concernent, d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes, d'un droit à la limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL. Les droits peuvent être exercés en adressant une demande écrite au correspondant informatique et liberté/délégué à la Protection des données qui en assurera la gestion: direction du pilotage et de la performance mission modernisation de l'administration, e-mail:cnil@clermontmetropole.eu — un justificatif d'identité sera joint à toute demande. Les informations seront remises au demandeur sous un délai de 5 jours ouvrés. Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Dématérialisation des procédures: les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Dossiers à télécharger sur http://clermont-ferrand.fr/marches-publics

Adresse ou les copies de sauvegarde doivent etre transmises: soit par courrier recommandé avec AR ou déposés à Clermont Auvergne Métropole (adresse en en-tête) — Direction des actions juridiques et des achats, Service commande publique — pôle administratif — bureau 5.18, 5e étage — (modalités dans RC). Les offres par voie électronique sont imposées (http://www.marchespublics.info/ — voir modalités dans lerc) pour tous renseignements complémentaires: Direction des actions juridiques et des achats service commande publique pôle conseils—achats 64/ 66 avenue de l'union Soviétique — BP 231, 63007 Clermont-Ferrand cedex 1, adresse AWS: http://clermont-ferrand.fr/marches-publics

Date limite de dépôt des questions: 10 jours avant la date limite de remise des offres.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Postadres: 6 cours Sablon
Plaats: Clermont-Ferrand
Postcode: 63033
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Telefoon: +33 473146100

Internetadres: http://www.conseil-etat.fr/ta/clermont_ferrand/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: 79, cours Charlemagne
Plaats: Lyon
Postcode: 69002
Land: Frankrijk
E-mail: jerome.dossi@crtc.ccomptes.fr
Telefoon: +33 345218243
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Référé pré contractuel: avant la signature du marché. Référé contractuel: selon les dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. Recours pour excès de pouvoir: dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision contestée. Recours de pleine juridiction ouvert aux candidats évincés pendant une durée de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de la signature du contrat. Recours indemnitaire dans les limites de la prescription quadriennale.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2020