Leveringen - 331558-2021

02/07/2021    S126

Nederland-'s-Gravenhage: Diverse voedingsmiddelen en droge waren

2021/S 126-331558

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Nationaal identificatienummer: 27380622
Postadres: Rijnstraat 8
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2515XP
Land: Nederland
Contactpersoon: Luc Koppers
E-mail: luckoppers@coa.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.coa.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/1217
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hub.negometrix.com/today/6450
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hub.negometrix.com/today/6450
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Droog- en kruidenierswaren en voeding

Referentienummer: CDR-532202
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het COA wenst drie (3) Raamovereenkomsten af te sluiten met drie (3) verschillende leveranciers voor het leveren van de droog –en kruidenierswaren en voeding (landelijk) (1), Vlees en gevogelte voor Gilze (2) en Groente en fruit voor Gilze (3).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Droog - en kruidenierswaren en Voeding

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15890000 Diverse voedingsmiddelen en droge waren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van droog - en kruidenierswaren, diepvriesproducten, de levering van dagverse producten en disposables voor de Locaties van het COA. De Oprachtnemer dient hiervoor een online bestelomgeving in te richten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomst voor Perceel 1 wordt gesloten voor een periode van twee (2) jaar, met een eenzijdige optie tot verlenging van twee (2) maal, maximaal 12 maanden. De ingangsdatum staat gepland op 1 november 2021. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vlees en gevogelte Gilze

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15110000 Vlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Locatie AZC Gilze

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van vers vlees omvat het leveren van vers vlees (rund, kalf, lam) en vers gevogelte (kip, kalkoen(filet)) ten behoeve van de locatie Gilze.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 470 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomsten voor Perceel 2 t/m 3 worden gesloten voor een periode van een (1) jaar, met een optie tot verlenging van drie (3) maal, maximaal 12 maanden. De ingangsdatum staat gepland op 1 november 2021. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt 48 maanden. De verwachting is dat deze overeenkomsten voor maximaal drie jaar worden gesloten (tot uiterlijk 1 november 2024).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Groente en fruit Gilze

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Locatie AZC Gilze

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren van verse groente en vers fruit ten behoeve van de locatie Gilze.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 275 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Raamovereenkomsten voor Perceel 2 t/m 3 worden gesloten voor een periode van een (1) jaar, met een optie tot verlenging van drie (3) maal, maximaal 12 maanden. De ingangsdatum staat gepland op 1 november 2021. De maximale looptijd van de Raamovereenkomst bedraagt 48 maanden. De verwachting is dat deze overeenkomsten voor maximaal drie jaar worden gesloten (tot uiterlijk 1 november 2024).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie geschiktheidseisen par. 3.4 Beschrijvend document.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/08/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/08/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Den Haag

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2021