Diensten - 331568-2022

20/06/2022    S117

Nederland-Utrecht: Advies inzake onderzoek

2022/S 117-331568

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Andre Maters
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31158696 Visonderzoek Kierbesluit

Referentienummer: 31158696
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000 Advies inzake onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77700000 Diensten in verband met visserij
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
NUTS-code: NL342 Overig Zeeland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Zie reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/10/2020
Einde: 31/08/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-519207

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31158696 Visonderzoek Kierbesluit

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
23/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ATKB B.V.
Nationaal identificatienummer: 27177140
Postadres: Baron de Coubertinlaan 3
Plaats: ZOETERMEER
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2719EN
Land: Nederland
E-mail: info@at-kb.nl
Telefoon: +31 881153200
Fax: +31 881153299
Internetadres: http://www.at-kb.nl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 767 442.15 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
73210000 Advies inzake onderzoek
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
77700000 Diensten in verband met visserij
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haringvlietsluizen - Stellendam

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Visonderzoek Kierbesluit Haringvlietsluizen. De wijziging heeft betrekking op:

subzaak 31158696.0003

- minderwerk voor ON t.g.v. het niet leveren van transponders door RWS;

- meerwerk t.g.v. aanvullende afstemmingsacties

subzaak 31158696.0004

- meerwerk aanvullende vismonitoring spuisluizen en voordata

subzaak 31158696.0005

- meerwerk analyserapport actieve monitoring Haringvliet en analyse van het intrekmoment

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 15/10/2020
Einde: 15/10/2023
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 22 945.27 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ATKB B.V.
Postadres: Baron de Coubertinlaan 3
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2719 EN
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Visonderzoek Kierbesluit Haringvlietsluizen. De wijziging heeft betrekking op:

subzaak 31158696.0003

- minderwerk voor ON t.g.v. het niet leveren van transponders door RWS;

- meerwerk t.g.v. aanvullende afstemmingsacties

subzaak 31158696.0004

- meerwerk aanvullende vismonitoring spuisluizen en voordata

subzaak 31158696.0005

- meerwerk analyserapport actieve monitoring Haringvliet en analyse van het intrekmoment

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Het door RWS niet meer kunnen leveren van transponders voor het visonderzoek was niet te voorzien. Dit heeft geleid tot aanvullende afstemmingsactie met partijen omtrent NEDAP onderzoek. Het kierbesluit heeft juist voor kleine vissen effect (nieuw inzicht), daarom heeft het expertteam geadviseerd aanvullend onderzoek uit te voeren. Eveneens zijn er historische data beschikbaar die niet eerder onderzocht zijn op het intrekmoment (nieuw inzicht). Het expertteam heeft voor het doel van de opdracht geadviseerd om aanvullend een analyse rapport van de actieve vismonitoring op te stellen en een analyse op basis van historische data.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 22 945.27 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 483 410.66 EUR