Dodávky - 331990-2019

16/07/2019    S135    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Žilina: Chirurgické rukavice

2019/S 135-331990

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Žilinský samosprávny kraj
37808427
Komenského 48
Žilina
011 09
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Kučková
Telefón: +421 415032114
E-mail: helena.kuckova@zilinskazupa.sk
Kód NUTS: SK031

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://http://www.regionzilina.sk/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Regionálna samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Referenčné číslo: 0156
II.1.2)Hlavný kód CPV
33141420
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 53 749.56 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Chirurgické jednorazové rukavice nesterilné

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33141420
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

KNsP Čadca, LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, HNsP Trstená, DNsP MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín, Oravská poliklinika Námestovo

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Chirurgické rukavice jednorazové sterilné

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33141420
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

KNsP Čadca, LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, HNsP Trstená, DNsP MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín, Oravská poliklinika Námestovo

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ortopedické rukavice jednorazové sterilné

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33141420
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

KNsP Čadca, LNsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, HNsP Trstená, DNsP MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín, Oravská poliklinika Námestovo

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 013-025823
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Chirurgické jednorazové rukavice nesterilné

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2
Názov:

Chirurgické rukavice jednorazové sterilné

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
04/07/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
31347827
Jarošova 1
Bratislava
831 03
Slovensko
Kód NUTS: SK031
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 53 749.58 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 3
Názov:

Ortopedické rukavice jednorazové sterilné

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Dôvody pre neuzatvorenie zmluvy pre časť 1 a pre časť 3: podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nebolo predložených viac ako 2 ponuky.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné VO nie je zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/07/2019