Leveringen - 332380-2019

16/07/2019    S135

Polen-Katowice: Beschermende kleding voor kernenergie en straling

2019/S 135-332380

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postadres: ul. Ziołowa 45/47
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-635
Land: Polen
Contactpersoon: Mateusz Karpiński
E-mail: mkarpinski@gcm.pl
Telefoon: +48 323598955
Fax: +48 322029501

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.gcm.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.gcm.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków ochrony osobistej

Referentienummer: DZ.3321.135.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113420 Beschermende kleding voor kernenergie en straling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa środków ochrony osobistej Zad. 1 – Odzież ochrony radiologicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) formularz cenowy (załącznik nr 1),

b) wzór umowy (załącznik nr 3),

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 195 148.05 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa środków ochrony osobistej Zad. 1 – Odzież ochrony radiologicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

a) formularz cenowy (załącznik nr 1),

b) wzór umowy (załącznik nr 3),

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo w przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotnie warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione w dniu 25.4.2019 r. Zamawiający wszczął postępowanie pn.

Dostawa środków ochrony osobistej Zad. 1 – Odzież ochrony radiologicznej nr sprawy DZ.3321.26.2019 zamieszczając na stronie internetowej: www.gcm.pl, http://www.bip.gcm.pl www.bip.gcm.pl Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o zamówieniu przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.4.2019 r. w dniu 25.4.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 081-193215. Do upływu terminu składnia ofert tj. do dnia 7.6.2018 r. do godz.: 09:00 nie została złożona żadna oferta.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193215

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: DZ.3321.135.2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zad. 1 – Odzież ochrony radiologicznej

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Medevice Jerzy G. Pawliszewski
Postadres: W. K. Roentgena 20 lok.8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-786
Land: Polen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 192 780.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Data udzielenia zamówienia jest datą negocjacji. Umowa zostanie podpisana w dniu 15.7.2019 r.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +22 4587801
Fax: +22 4587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/07/2019