Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 332529-2022

Submission deadline has been amended by:  339635-2022
21/06/2022    S118

Bulgarije-Vratsa: Motoren (voor voertuigen)

2022/S 118-332529

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EKOPROEKT OOD
Nationaal identificatienummer: 106580212
Postadres: MESTNOSTTA "PISKAVETs" -REGIONALNO DEPO ZA TVaRDI BITOVI OTPADaTsI - VRATsA
Plaats: gr. Vratsa
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 3000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Miroslav Petrov Komitski
E-mail: mkomitski@abv.bg
Telefoon: +359 878882395
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ekoproekt-vratsa.com/
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/16041
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://app.eop.bg/today/218065
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.eop.bg/today/218065
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на нови специализирани транспортни средства машини за нуждите на Екопроект ООД по две обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34311000 Motoren (voor voertuigen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на нови специализирани транспортни средства – машини за нуждите на Екопроект ООД , по две обособени позиции:

“Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой фабрично нов, товарен автомобил с мултилифт система за превоз на контейнери за нуждите на Екопроект ООД “ и

Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой фабрично нова транспортна машина – челен товарач за нуждите на Екопроект ООД “ .

Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките, които покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията.

При изпълнението на поръчката е задължително точно спазване на зададените и утвърдени технически параметри.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 662 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на 1 брой фабрично нов, товарен автомобил с мултилифт система за превоз на контейнери за нуждите на Екопроект ООД

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Враца, местността Пискавец, Регионално депо за твърди битови отпадъци

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките, които покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията.

Машините трябва да са фабрично нови, неупотребявани и от модели, които не са спрени от производство;

Машините трябва да се доставят във вид, готов за използване – напълно комплектовани и тествани, с гаранция и доказан произход.

Чрез гаранционното обслужване Изпълнителят обезпечава пълната функционална годност на доставените машини, съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди и/или несъответствия на доставената машина, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

Гаранционното обслужване се осъществява в сервиз на Изпълнителя или в негови оторизирани сервизи, посочени в Техническото предложение от офертата му. Разходите за транспорт на превозното средство до най – близкия сервиз са за сметка на Изпълнителя.

При изпълнение на поръчката е задължително точно спазване на зададените и утвърдени технически параметри. Доставеното транспортно средство, предмет на настоящата обособена позиция трябва да отговаря на следните минимални технически параметри:

Товарен автомобил с мултилифт система за повдигане и транспортиране на ролкови контейнери с дължина от 5 до 7 метра, товароподемност мин. 16 000 кг, с хидравличен разпределител

Шаси: тип задвижване 6х4

Допустимо общо техническо натоварване на автомобила: 26000 кг.

Брой оси - 3 броя

Скоростна кутия - автоматизирана, с автоматичен съединител, избор на ръчен и автоматичен режим

ABS система срещу блокиране на колелата,

Система против хлъзгане на колелата ASR.

Контрол на траекторията на движение и система против преобръщане ESC

Помощна система за аварийно спиране или еквивалент

Теглич за ремарке

Ограничител на скоростта 90 км.

Система за автоматично аварийно спиране AEBS

Двигател – дизелов, максимален обем 8 литра, минимална мощност 200 кW и минимален въртящ момент 1000 Nm при 950 до 1600 об./мин., ниво на емисии минимум Евро 6 D, Common Rail система за впръскване на гориво под високо налягане

Кабина за превоз на кратки разстояния

Седалка за шофьора с въздушно окачване.

Дистанционно прекъсване на ел. захранване

Ел. пакет за стъкла и външни ел. отопляеми огледала.

Предни светлини халогени.

Централно заключване.

Климатик.

Дигитален тахограф, бордови компютър.

Система за потегляне по наклон (Hill Start Assistant),

Ръководство за експлоатация на български език

Предложеният гаранционен срок не може да е по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Технически преимущества на техниката – П1 / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Предложен срок за доставка – П2 / Weging: 10
Prijs - Weging: Цена - П3 - 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 268 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Посочената стойност в т. II,.2.6 е максимална с която служителят разполага!

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на 1 брой фабрично нова транспортна машина – челен товарач за нуждите на Екопроект ООД

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43250000 Laadschoppen met voorschop
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Враца, местността Пискавец, Регионално депо за твърди битови отпадъци

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките, които покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата документация.

Машините трябва да са фабрично нови, неупотребявани и от модели, които не са спрени от производство;

Машините трябва да се доставят във вид, готов за използване – напълно комплектовани и тествани, с гаранция и доказан произход.

Чрез гаранционното обслужване Изпълнителят обезпечава пълната функционална годност на доставените машини, съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди и/или несъответствия на доставената машина, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

Гаранционното обслужване се осъществява в сервиз на Изпълнителя или в негови оторизирани сервизи, посочени в Техническото предложение от офертата му. Разходите за транспорт на превозното средство до най – близкия сервиз са за сметка на Изпълнителя.

При изпълнението на поръчката е задължително точното спазване на зададените и утвърдени технически параметри.

Доставената машина, предмет на настоящата обособена позиция трябва да отговаря на следните минимални технически параметри:

Кабина ROPS/FOPS, с климатик

Тип на шасито Съчленено

Двигател Дизелов

Стандарт за вредни емисии Мин. Stage V

Охладителна система Водна

Рабтен обем на двигателя Макс. 7,5 L

Мощност на двигателя съгласно (SAE J1995 / ISO 14396) Мин. 175 kW

Задвижване 4X4

Управление джойстици

Трансмисия-тип Powershift

Брой на предавките: напред и назад мин. 5 напред / мин. 3 назад

Мостове-преден/заден Усилени, окомплектовани със система за ограничаване на приплъзването тип (LSD) или заключващ преден и отворен заден.

Гуми-размери 23.5 R25

Спирачка-тип Дискова спирачка в маслена баня

Дължина на машината с кофа Макс. 8800 mm

Височина на машината с кабината Макс. 3460 mm

Ширина на машината до борд на гумите Мин. 2750 mm

Просвет Мин. 360 mm

Височина до пин на кофата Мин. 4150 mm

Колесна база Мин. 3320 mm

Максимална скорост на движение напред Мин. 39 km/h

Оперативно тегло Мин. 19 000 kg

Товар на преобръщане напред съгласно-ISO 14397-1:2007 Мин. 13300 kg

1 бр. кофа с нож Обем мин. 3,7 m3

1 бр. кофа за високо разтоварване Обем мин. 4.0 m3

Вентилатор на охлаждаща система Реверсивен

Предложеният гаранционен срок не може да е по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Технически преимущества на техниката – П1 / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Предложен срок за доставка – П2 / Weging: 10
Prijs - Weging: Цена- П3 -50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 394 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Посочената стойност в II.2,6 е максималната с която възложителя разполага!

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя условия относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Посочените доставки трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника.Деклариране: При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.1, участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочват стойностите, датата и получателите на изпълнените дейности.

Доказване: Доказването на съответствието с изискването по т. 3.1. става със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с документи, които доказват извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите могат да бъдат удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган и други по преценка на участника.

3.2. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на дейностите по поръчката, състоящи се в периодичното техническо обслужване през гаранционния срок на Товарен автомобил с мултилифт система за превоз на контейнери и Транспортна машина челен товарач, както следва:

- 1 /един/ брой специалист с професионална квалификация – машинен инженер или аналогична.

- 1/един/брой специалист с професионална квалификация – инженер специалност Транспортна техника или аналогична.

Съгласно § 2, т. 41 от ДР на ЗОП: „Професионална компетентност“ е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

- Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва съответното поле на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

3.3. Участниците следва да разполагат с оборудвана сервизна база с обособени открити и закрити площи, както и с авариен автомобил за осъществяване на бърза гаранционна поддръжка и аварийна помощ при възникване на прекъсвания на нормалната експлоатация на машината.

Сервизната база трябва да има най-малко следното оборудване:

- канал,

- струг,

- фреза,

- стационарна вертикална бормашина,

- заваръчни апарати за електродъгово и заваряване в защитна среда – с аргон.

- Доказване при подаване на офертата: При подаване на офертата, участникът попълва съответното поле на раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

3.4. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:20хх или еквивалент с, минимален обхват, аналогичен с обхвата на поръчката (в областта на: Внос/износ, продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на техника (строителна, сметоизвозваща и камиони) аналогичен с обхвата на поръчката (в областта на ремонт на хидравлични съоръжения и комунална техника).

Eventuele minimumeisen:

3.5. Участниците трябва да прилагат система за управление по околна среда, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 14001:20хх или еквивалент с минимален обхват, аналогичен с обхвата на поръчката (в областта на: Внос/износ, продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на техника (строителна, сметоизвозваща и камиони)

3.6. Участниците трябва да прилагат система за управление на здравето и безопаснотта, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 45001:20хх или еквивалент с, минимален обхват, аналогичен с обхвата на поръчката (в областта на: Внос/износ, продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на техника (строителна, сметоизвозваща и камиони) аналогичен с обхвата на поръчката (в областта на ремонт на хидравлични съоръжения и комунална техника).

Деклариране: По т. 3.4. и т. 3.5. и т. 3.6. при подаване на офертата участникът попълва поле Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и/или стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, чрез посочване на препратка към публичния регистър, а в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни - подробно описание на сертификата, в тази част номер, дата, валидност, издател, и др.

Доказване: По т. 3.4. и т. 3.5. и т. 3.6. преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

*При подаване на оферта участниците, попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

3.7. Документите, удостоверяващи съответствие с критериите за подбор се представят, съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

2. Възложителя сключва писмен договор за обществена поръчка с определеният изпълнител по реда на чл. 112 ЗОП

3. Начинът и редът за разплащане са посочени в проекта на договор и документацията за поръчката.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

В системата

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Органите от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на Околната среда и водите, Агенция по заетостта "Главна инспекция по труда"

http://www.nap.bg, http:// www.moew.government.bg, www.misp.government.bg, http://gli.government.bg, http://www.az.government.bg

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша №18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение се обжалва в сроковете по чл. 197, ал.1 от ЗОП, а именно в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 ЗОП срещу решението за откриване на процедура и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнение на информацията. Обявлението за обществената поръчка и решението, с което то се одобрява не се публикуват в РОП преди публикуването на съответното обявление в Официален вестник на Европейския съюз.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022