Leveringen - 332637-2016

Beknopt weergeven

24/09/2016    S185    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur

2016/S 185-332637

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Nad Štolou 936/3
Plaats: Praha
Postcode: 170 34
Land: Tsjechië
Contactpersoon: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Ter attentie van: Pavla Bajcarová
E-mail: pavla.bajcarova@mvcr.cz
Telefoon: +420 974816722
Fax: +420 974816849

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.mvcr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Elektronische toegang tot informatie : https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur, 31625300 Inbraakalarmsystemen, 45312000 Installeren van alarmsystemen en antennes, 48510000 Communicatiesoftware

Beschrijving
Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur.
Inbraakalarmsystemen.
Installeren van alarmsystemen en antennes.
Communicatiesoftware.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
25.10.2016 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Slowaaks. Tsjechisch.