Leveringen - 332637-2016

Beknopt weergeven

24/09/2016    S185

Tsjechië-Praag: Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur

2016/S 185-332637

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Nad Štolou 936/3
Plaats: Praha
Postcode: 170 34
Land: Tsjechië
Contactpersoon: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Ter attentie van: Pavla Bajcarová
E-mail: pavla.bajcarova@mvcr.cz
Telefoon: +420 974816722
Fax: +420 974816849

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.mvcr.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Elektronische toegang tot informatie : https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Modernizace systému SCO Policie ČR.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Česká republika.

NUTS-code CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 4

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 285 000 000 CZK
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného systému centralizované ochrany pro Policii ČR a dodávka a instalace objektových zařízení dle požadavků pověřujících veřejných zadavatelů v letech 2017 až 2020.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur, 31625300 Inbraakalarmsystemen, 45312000 Installeren van alarmsystemen en antennes, 48510000 Communicatiesoftware

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 285 000 000 CZK
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Financování na účet jednotlivých veřejných zadavatelů z rámcové smlouvy na základě dílčích smluv veřejného zadavatele s dodavatelem. Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Dodavatel je povinen ve lhůtě pro podání žádosti o účast prokázat svou kvalifikaci ve smyslu § 51 zákona. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 odst. 1 zákona), b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 písm. a), b) zákona), c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona), d) splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 odst. 1 písm. a), b), § 56 odst. 2 písm. b), e) zákona. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými centrálním zadavatelem v tomto dokumentu. Centrální zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží doklady uvedené v § 54 zákona. – Výpis z obchodního rejstříku – splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona dodavatel prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. – Doklad o oprávnění k podnikání – splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky. – Doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ve stupni utajení Důvěrné a vyšší – splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. e) zákona. Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
Eventuele minimumeisen: Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v souladu s § 56 odst. 1) písm. a) zákona seznam alespoň 2 významných dodávek bezpečnostních řídicích systémů nebo realizací jako je předmět plnění VZ v objemu minimálně 3 000 000 CZK včetně DPH za každou dodávku v posledních 3 letech s uvedením jejího rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč dále předloží alespoň 1 významnou realizaci rádiové sítě požadovaných parametrů uvedených v technické specifikaci VZ pro dohledové, monitorovací nebo řídicí systémy a technologie v objemu minimálně 3 000 000 CZK včetně DPH v posledních 3 letech s uvedením jejího rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
Eventuele minimumeisen:
Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Nabídková cena. Weging 80

2. Ostatní. Weging 20

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
MV-85737/VZ-2016
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2016/S 143-259115 van 27.7.2016

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
25.10.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Slowaaks. Tsjechisch.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25.10.2016 - 10:00
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Systémové číslo zakázky v Národním elektronickém nástroji N006/16/V00001651.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetadres: http://www.compet.cz

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetadres: http://www.compet.cz

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16.9.2016