Diensten - 332961-2022

21/06/2022    S118

Nederland-Zwolle: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting

2022/S 118-332961

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Overijssel
Nationaal identificatienummer: 51048329
Postadres: Luttenbergstraat 2
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL21 Overijssel
Postcode: 8012 EE
Land: Nederland
Contactpersoon: Alexander Medema
E-mail: a.medema@ssc-ons.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.overijssel.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/393192
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334596&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Informatiebijeenkomst Gladheidbestrijdingsmaterieel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50100000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provincie Overijssel wil geïnteresseerde marktpartijen uitnodigen voor een online informatiebijeenkomst, dit ter voorbereiding van een marktconsultatie en toekomstige aanbesteding. Deze online informatiebijeenkomst staat gepland op 4 juli 2022 om 10 uur.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144420 Zoutstrooiers
43313100 Sneeuwploegen
44113910 Materiaal voor gladheidsbestrijding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL21 Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zwolle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nadere beschrijving volgt bij de aankondiging van een opdracht. Het betreft het onderhouden van bestaand gladheidsbestrijdingsmaterieel en eventueel levering van gladheidsbestrijdingsmaterieel.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie hiervoor bijgevoegd document met hierin de uitnodiging voor een online informatiebijeenkomst op 4 juli 2022 om 10.00 uur.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
03/10/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022