Služby - 333011-2021

Submission deadline has been amended by:  371528-2021
02/07/2021    S126

Slovensko-Šaľa: Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné služby

2021/S 126-333011

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Eurotrend
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42044227
Poštová adresa: Pázmáňa 27
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 927 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Peter Baláž
E-mail: koodis.sala@koodis.sk
Telefón: +421 31910944480
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eurotrend.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432864
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Koodis spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31414885
Poštová adresa: P. Pázmánya č.49/3
Mesto/obec: Šaľa
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 927 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Július Kelemen
E-mail: koodis.sala@koodis.sk
Telefón: +421 317704193
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.koodis.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432864
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Osoba podľa § 8 ods.1
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Audiovizuálny dokument na tému „Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000."

Referenčné číslo: EUROTREND 01/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
92110000 Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vytvorenie audiovizuálneho dokumentu, ktorého obsahom bude vo forme vizuálnych obrazov ukázať špecifické územia Slovenska, ktoré sú zaradené do sústavy Natura 2000 vrátane 12 podporných šotov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 199 460.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Šaľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vytvorenie audiovizuálneho dokumentu, ktorého obsahom bude vo forme vizuálnych obrazov ukázať špecifické územia Slovenska, ktoré sú zaradené do sústavy Natura 2000 a 12 podporných šotov. Audiovizuálny dokument dĺžka dokumentu: cca 60 minút

Popis dokumentu: Počas prvých 40 minút budú predstavené všetky ochraňované biotopy, ktoré budú označené formou tituliek, cez ktoré diváka prevedú herci - deti a dospelí.

V 20-tich minútach dokumentu bude formou interview dvoch ľudí ozrejmený spôsob ochrany jednotlivých biotopov prezentovaných v prvých 40 minútach, význam a dôležitosť ochrany, ako aj dôležitosť daného biotopu v rámci ekosystému.

Územie natáčania: Vychádzajúc zo zoznamu a spoločenskej hodnoty biotopov národného významu, biotopov európskeho významu a prioritných biotopov, bude natáčanie dokumentu realizované v týchto biotopoch: Slaniská a biotopy s výskytom halofytov Piesky a pionierske porasty

Vodné biotopy

Nelesné brehové porasty Krovinové a kríčkové biotopy Alpínska vegetácia

Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty

Lúky a pasienky Rašeliniská a slatiny Prameniská

Skalné a sutinové biotopy

Lesy

Dodávateľ vyšpecifikuje presné lokácie natáčania a tieto budú taktiež predmetom schválenia odborných garantom objednávateľa.

Podporné šoty Počet šotov: 12

Dĺžka každého šotu: Á 5 min

Spoločná charakteristika šotov: Dodávateľ je zodpovedný za spracovanie scenára jednotlivých šotov, ako aj spracovanie odborných textov. Draft scenára každého šotu ako aj odborné texty budú následne odsúhlasené odberateľom (jeho interným odborným garantom). Dodávateľ vyšpecifikuje presné lokácie natáčania a tieto budú predmetom nutnosti schválenia odborných garantom objednávateľa.

V rámci každého šotu bude vystupovať jedna osoba (žena). Formou rozprávania odkomunikuje divákovi dôležitosť ochrany daného biotopu ako aj spôsob ochrany biotopu.

Podrobná špecifikácia je v prílohe č.2 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 199 460.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OPKŽP PO1-Info-2017-28

II.2.14)Doplňujúce informácie

Operačného programu Kvalita životného prostredia - 28. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná Informačné aktivity.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len,,zákon o verejnom obstarávaní"). Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO.

— zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, alebo

— predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti možno v ponuke dočasne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní Jednotným európskym dokumentom podpísaným oprávnenou osobou za uchádzača. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určila osoba podľa § 8 ZVO v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžadujú sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy a riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Producent: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať produkciu minimálne dvoch filmových diel.

Režisér: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať tvorbu dokumentárneho filmu zameraného na environmentálnu tematiku.

Hlavný kameraman: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať minimálne dvoch dokumentárnych filmov.

Hudobný skladateľ: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať minimálne dve referencie z oblasti tvorby filmovej hudby.

Odborný garant v oblasti ochrany životného prostredia: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže:

— v minulosti absolvovanými akreditovanými školeniami v oblasti zavádzania noriem v oblasti ochrany životného prostredia a

— minimálne 5 potvrdenými referenciami v tejto oblasti.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Producent: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať produkciu minimálne dvoch filmových diel.

Režisér: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať tvorbu dokumentárneho filmu zameraného na environmentálnu tematiku.

Hlavný kameraman: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať minimálne dvoch dokumentárnych filmov.

Hudobný skladateľ: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže formou referenčných listov, ktoré budú preukazovať minimálne dve referencie z oblasti tvorby filmovej hudby.

Odborný garant v oblasti ochrany životného prostredia: Odborná prax, resp. kvalifikácia sa preukáže:

— v minulosti absolvovanými akreditovanými školeniami v oblasti zavádzania noriem v oblasti ochrany životného prostredia a

— minimálne 5 potvrdenými referenciami v tejto oblasti.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/08/2021
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28/08/2021
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Koodis spol. s r.o., P. Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk časti "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcovia uchádzačov sa preukážu poverením, resp. občianskym preukazom, v prípade konateľa spoločnosti.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk ne je predmetné verejné obstarávanie zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/06/2021