Diensten - 333266-2022

21/06/2022    S118

Nederland-Bussum: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2022/S 118-333266

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Gooise Meren
Nationaal identificatienummer: 41649935
Postadres: Brinklaan 35
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1404 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Niels Wiarda
E-mail: inkoop@gooisemeren.nl
Telefoon: +31 352070000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gooisemeren.nl/
Adres van het kopersprofiel: http://www.isgv.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/36a363eaf2aafe34e7e5f3823bd78af8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/36a363eaf2aafe34e7e5f3823bd78af8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beveiliging opvanglocaties vluchtelingen

Referentienummer: 142010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Gooise Meren heeft een drietal locaties waar Oekraïense vluchtelinge worden opgevangen. Hiervoor zijn wij op zoek naar een beveiligingspartij die na gunning (begin juli) snel kan starten om deze locaties 24x7 te bemensen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

bussum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

300000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ervaring en deskundigheid / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Opstart locaties en start dienstverlening / Weging: 40
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 365
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsmogelijkheid

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Betreft opvanglocatie voor vluchtelingen die op zeer korte termijn open gaat.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:35

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022