Služby - 333470-2016

27/09/2016    S186    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Štúdie Eurobarometer – PO/2016-17/A1

2016/S 186-333470

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Communication, Unit A1 – Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer
Poštová adresa: rue de la Loi 56
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-EB-TENDER@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament, Directorate-General for Communication
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-EB-TENDER@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:

Belgicko.

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1838
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdie Eurobarometer – PO/2016-17/A1.

Referenčné číslo: PO/2016-17/A1.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79320000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Príležitostné prieskumy Eurobarometer.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 12 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom zákazky je umožniť Európskej komisii a Európskemu parlamentu, aby mohli využiť služby dodávateľa špecializujúceho sa na meranie a analýzu verejnej mienky a schopného vykonať a koordinovať kvalitatívne prieskumy a iné služby týkajúce sa verejnej mienky, čo sa týka širokej verejnosti alebo vybraných spoločenských skupín v 41 krajinách alebo územiach, na ktoré sa vzťahuje táto zákazka. Dodávateľ musí byť schopný poskytovať všetky služby opísané v špecifikáciách a koordinovať rôzne typy štúdií v krajinách alebo na územiach, na ktoré sa vzťahujú dané štúdie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 12 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/11/2016
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 10 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/11/2016
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Communication, Unit A1, meeting room, 3rd floor, rue de la Loi 56, 1000 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

2 zástupcovia za uchádzača. Mená, tituly, čísla preukazov totožnosti a údaje o štátnej príslušnosti zúčastňujúcich sa osôb zašlite na e-mailovú adresu uvedenú v oddiele I.1, a to najneskôr do 25.11.2016.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Všetka dokumentácia k tejto výzve na predloženie ponúk vrátane všetkých dodatočných informácií počas konania je zverejnená na nasledujúcej internetovej adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1838

Uchádzačom odporúčame pravidelne navštevovať túto stránku, keďže dodatočné informácie môžu byť uverejnené kedykoľvek počas trvania konania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/09/2016