Diensten - 333562-2022

21/06/2022    S118

Nederland-Groningen: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2022/S 118-333562

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Groningen
Nationaal identificatienummer: 461770445
Postadres: Gedempte Zuiderdiep 98
Plaats: GRONINGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9711 HL
Land: Nederland
Contactpersoon: Rene Janssen
E-mail: aanbesteden@unitedquality.nl
Telefoon: +31 306995431
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeente.groningen.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.gemeente.groningen.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verwerking van de afval- en reststromen: Hout, BSA en Dakleer

Referentienummer: 84-2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor verschillende verwerkingsdiensten. Het gaat om verwerkingsdiensten voor afvalstromen die ingezameld worden op de milieustraten van opdrachtgever. De opdrachtgever kent hierbij belangrijke waarde toe aan een duurzame verwerking waarbij social return een belangrijke factor is.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 742 975.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A-/B-hout Gemeente Groningen Vinkhuizen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.000 ton

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 april 2022 tot en met 31 maart 2026, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A-/B-hout Gemeente Groningen Commercieel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2500 ton

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 april 2022 tot en met 31 maart 2026, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

A-/B-hout GR ARCG

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4.100 ton

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 april 2022 tot en met 31 maart 2026, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

C-hout Gemeente Groningen Vinkhuizen + Commercieel

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemeente Groningen Vinkhuizen - 300 ton

Gemeente Groningen Commercieel - 150 ton

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 april 2022 tot en met 31 maart 2026, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

C-hout ARCG

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

350 ton

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 april 2022 tot en met 31 maart 2026, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouw en Sloopafval Gemeente Groningen Vinkhuizen

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

900 ton

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 april 2022 tot en met 31 maart 2026, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouw en Sloopafval Gemeente Groningen commercieel

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.000 ton

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 april 2022 tot en met 31 maart 2026, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouw en Sloopafval GR ARCG

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.500 ton

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 april 2022 tot en met 31 maart 2026, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dakleer Gemeente Groningen Vinkhuizen + Commercieel + ARCG

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dakleer Gemeente Groningen Vinkhuizen - 40 ton

Dakleer Gemeente Groningen Commercieel - 20 ton

Dakleer ARCG - 85 ton

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalitatieve gunningscriteria / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Looptijd: periode van 01 april 2022 tot en met 31 maart 2026, met optie tot eenzijdige verlenging door de opdrachtgever van driemaal maximaal één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 236-622066
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Perceel 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Noord Nederlandse Reinigingsdienst B.V.
Nationaal identificatienummer: 01079530
Postadres: Het Helmhout 11
Plaats: DRACHTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9206AZ
Land: Nederland
E-mail: info@nnrd.nl
Telefoon: +31 512334334
Fax: +31 512334305
Internetadres: http://www.nnrd.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Perceel 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Noord Nederlandse Reinigingsdienst B.V.
Nationaal identificatienummer: 01079530
Postadres: Het Helmhout 11
Plaats: DRACHTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9206AZ
Land: Nederland
E-mail: info@nnrd.nl
Telefoon: +31 512334334
Fax: +31 512334305
Internetadres: http://www.nnrd.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Perceel 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Noord Nederlandse Reinigingsdienst B.V.
Nationaal identificatienummer: 01079530
Postadres: Het Helmhout 11
Plaats: DRACHTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9206AZ
Land: Nederland
E-mail: info@nnrd.nl
Telefoon: +31 512334334
Fax: +31 512334305
Internetadres: http://www.nnrd.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 375.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Perceel 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PreZero Recycling Services Noord B.V.
Nationaal identificatienummer: 04044580
Postadres: Nijverheidsweg 4
Plaats: ZUIDWOLDE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7921JJ
Land: Nederland
E-mail: tenderbureau.nl@prezero.com
Internetadres: http://www.prezero.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Perceel 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PreZero Recycling Services Noord B.V.
Nationaal identificatienummer: 04044580
Postadres: Nijverheidsweg 4
Plaats: ZUIDWOLDE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7921JJ
Land: Nederland
E-mail: tenderbureau.nl@prezero.com
Internetadres: http://www.prezero.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Perceel 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Noord Nederlandse Reinigingsdienst B.V.
Nationaal identificatienummer: 01079530
Postadres: Het Helmhout 11
Plaats: DRACHTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9206AZ
Land: Nederland
E-mail: info@nnrd.nl
Telefoon: +31 512334334
Fax: +31 512334305
Internetadres: http://www.nnrd.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Perceel 7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Noord Nederlandse Reinigingsdienst B.V.
Nationaal identificatienummer: 01079530
Postadres: Het Helmhout 11
Plaats: DRACHTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9206AZ
Land: Nederland
E-mail: info@nnrd.nl
Telefoon: +31 512334334
Fax: +31 512334305
Internetadres: http://www.nnrd.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 104 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Perceel 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Noord Nederlandse Reinigingsdienst B.V.
Nationaal identificatienummer: 01079530
Postadres: Het Helmhout 11
Plaats: DRACHTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9206AZ
Land: Nederland
E-mail: info@nnrd.nl
Telefoon: +31 512334334
Fax: +31 512334305
Internetadres: http://www.nnrd.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 156 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Perceel 9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Noord Nederlandse Reinigingsdienst B.V.
Nationaal identificatienummer: 01079530
Postadres: Het Helmhout 11
Plaats: DRACHTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9206AZ
Land: Nederland
E-mail: info@nnrd.nl
Telefoon: +31 512334334
Fax: +31 512334305
Internetadres: http://www.nnrd.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 250.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen
Postadres: Postbus 781
Plaats: Groningen
Postcode: 9700 AT
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022