Diensten - 334513-2021

02/07/2021    S126

België-Evere: Diensten voor sollicitatiebegeleiding

2021/S 126-334513

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 122-323864)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_20
Postadres: Eversestraat 1, PO BOX 29
Plaats: Evere
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1140
Land: België
Contactpersoon: Tamara Gregoor
E-mail: Tamara.Gregoor@mil.be
Telefoon: +32 24417176
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415150

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meerjarige overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst voor prestaties betreffende een beroepsomschakelingsprogramma in België ten behoeve van bepaalde actieve militairen

Referentienummer: MRMP-S/S-22SS300bis-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Meerjarige overeenkomst (2022-2025) tegen prijslijst voor prestaties betreffende een beroepsomschakelingsprogramma in België ten behoeve van bepaalde actieve militairen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 122-323864

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 28/07/2021
Plaatselijke tijd: 13:05
Te lezen:
Datum: 11/08/2021
Plaatselijke tijd: 13:05
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 28/07/2021
Plaatselijke tijd: 13:05
Te lezen:
Datum: 11/08/2021
Plaatselijke tijd: 13:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Gezien de vakantieperiode werd de uiterste datum tot het indienen van een offerte uitgesteld naar 11.8.2021 (13:05).