Leveringen - 334602-2022

22/06/2022    S119

Duitsland-Marburg: Speciale voertuigen

2022/S 119-334602

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Postadres: Barfüßerstraße 11
Plaats: Marburg
NUTS-code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Postcode: 35037
Land: Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
E-mail: submissionsstelle@marburg-stadt.de
Telefoon: +49 64212011602/1632
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.marburg.de
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.subreport-elvis.de/E51635676
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Postadres: Barfüßerstraße 11
Plaats: Marburg
NUTS-code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Postcode: 35037
Land: Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
E-mail: submissionsstelle@marburg-stadt.de
Telefoon: +49 64212011602/1632
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.marburg.de
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Magistrat der Universitätsstadt Marburg
Postadres: Barfüßerstraße 11
Plaats: Marburg
Postcode: 35037
Land: Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
Telefoon: +49 64212011602/1632
E-mail: submissionsstelle@marburg-stadt.de
NUTS-code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.marburg.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines StLG TRH Marburg-Cappel / Lieferung Fahrgestell / feuerwehrtechnischer Aus- und Aufbau

Referentienummer: 60.12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000 Speciale voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines StLG TRH Marburg-Cappel / Lieferung Fahrgestell / feuerwehrtechnischer Aus- und Aufbau

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung eines StLG TRH Marburg-Cappel / Lieferung Fahrgestell

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000 Speciale voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Voornaamste plaats van uitvoering:

Marburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fahrgestell

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Preis / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungsmerkmale / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Sonstige Merkmale / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ausschreibungsunterlagen stehen ausschließlich in der Vergabeplattform Subreport ELVIS zum Download zur Verfügung.

Eine Angebotsabgabe ist ausschließlich über die Vergabeplattform Subreport ELVIS und die angegebene Projektnummer möglich. Angebote in sonstiger Form sind nicht zulässig.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lieferung eines StLG TRH Marburg-Cappel / feuerwehrtechnischer Aus- und Aufbau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114000 Speciale voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE724 Marburg-Biedenkopf
Voornaamste plaats van uitvoering:

Marburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Feuerwehrtechnischer Aus- und Aufbau

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungsmerkmale / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Sonstige Merkmale / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Preis / Weging: 40
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 20
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

siehe Ausschreibungsunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

siehe Ausschreibungsunterlagen

Eventuele minimumeisen:

siehe Ausschreibungsunterlagen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

siehe Ausschreibungsunterlagen

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

siehe Ausschreibungsunterlagen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Die Angebotsunterlagen sind im Portal "Subreport elvis" unter Angabe von E 51635676 elektronisch einzureichen.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/08/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/09/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/08/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Bauverwaltung: Submissionsstelle

Barfüßerstr. 11, 35037 Marburg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
E-mail: vobstelle@rpda.hessen.de
Telefoon: +49 61511263480
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
E-mail: vobstelle@rpda.hessen.de
Telefoon: +49 61511263480
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.

Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
E-mail: vobstelle@rpda.hessen.de
Telefoon: +49 61511263480
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022