Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 334707-2019

17/07/2019    S136    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Immunosuppresiemiddelen

2019/S 136-334707

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Postadres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514
Postcode: 54-049
Land: Polen
Contactpersoon: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Telefoon: +48 713064419
Fax: +48 713064867

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych

Referentienummer: EZ/376/610/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 664 809.19 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 684 684.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 83 599.92 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 319 996.80 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 350 240.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 075 274.85 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 126 259.28 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33632100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 958.24 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33693100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 131 637.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33693100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 360.40 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33693100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 800.50 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 11

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33693100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 131 544.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 12

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 167 055.90 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 13

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 606 944.70 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 14

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 504 893.70 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 15

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 159 421.44 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 16

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 138.46 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/07/2019