Leveringen - 335165-2022

22/06/2022    S119

Slowakije-Košice: Canules

2022/S 119-335165

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Nationaal identificatienummer: 36601284
Postadres: Ondavská 8
Plaats: Košice
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Postcode: 04011
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Dana Kapáková
E-mail: dkapakova@vusch.sk
Telefoon: +421 557891625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vusch.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9391
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kanyly

Referentienummer: S/08190/OVO/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141220 Canules
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie kanýl, ktoré sú určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis

predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 261 293.43 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aortálne kanyly nepoťahované

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Venózne kanyly typu "triple stage"

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Venózne kanyly typu "single stage" rovné

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Venózne kanyly tvarovateľné

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Venózne pravoúhle kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Venózne pravoúhle kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka rovné a zahnuté

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Venózne kanylky

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kanyly preplachové

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odsávače

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kardioplegické ihly

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kardioplegické kanyly do koronárných artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90, 45

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kardioplegické kanyly do koronárných artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90, 45

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kanyly na retrográdnu kardioplégiu

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Multiperfúzne sety

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Femoralne venózne kanyly jednostupňové

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141220 Canules
33196000 Medische hulpmiddelen
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK042 Košický kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom obstarávania sú kanyly určené na napojenie pacienta na mimotelový obeh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 091-235211
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Aortálne kanyly nepoťahované
Perceel nr.: 1
Benaming:

Rámcová dohoda č. 85-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom
Nationaal identificatienummer: 00612791
Postadres: Zlatovská 2211
Plaats: Trenčín
NUTS-code: SK022 Trenčiansky kraj
Postcode: 91101
Land: Slovakije
E-mail: unomed@unomed.sk
Telefoon: +421 326505000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 730.38 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 730.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované
Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Venózne kanyly typu "triple stage"
Perceel nr.: 3
Benaming:

Rámcová dohoda č. 86-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TIMED, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00602175
Postadres: Trnavská cesta 112
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 82101
Land: Slovakije
E-mail: timed@timed.sk
Telefoon: +421 248209511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 050.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 050.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Venózne kanyly typu "single stage" rovné
Perceel nr.: 4
Benaming:

Rámcová dohoda č. 87-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TIMED, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00602175
Postadres: Trnavská cesta 112
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 82101
Land: Slovakije
E-mail: timed@timed.sk
Telefoon: +421 248209511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 133.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 133.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Venózne kanyly tvarovateľné
Perceel nr.: 5
Benaming:

Rámcová dohoda č. 88-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TIMED, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00602175
Postadres: Trnavská cesta 112
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 82101
Land: Slovakije
E-mail: timed@timed.sk
Telefoon: +421 248209511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 200.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Venózne pravoúhle kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"
Perceel nr.: 6
Benaming:

Rámcová dohoda č. 89-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TIMED, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00602175
Postadres: Trnavská cesta 112
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 82101
Land: Slovakije
E-mail: timed@timed.sk
Telefoon: +421 248209511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 480.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 480.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Venózne pravoúhle kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"
Perceel nr.: 7
Benaming:

Rámcová dohoda č. 90-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TIMED, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00602175
Postadres: Trnavská cesta 112
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 82101
Land: Slovakije
E-mail: timed@timed.sk
Telefoon: +421 048209511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 260.80 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 260.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované
Perceel nr.: 8
Benaming:

Rámcová dohoda č. 91-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom
Nationaal identificatienummer: 00612791
Postadres: Zlatovská 2211
Plaats: Trenčín
NUTS-code: SK022 Trenčiansky kraj
Postcode: 91101
Land: Slovakije
E-mail: unomed@unomed.sk
Telefoon: +421 326505000
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 533.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 533.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka rovné a zahnuté
Perceel nr.: 9
Benaming:

Rámcová dohoda č. 92-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TIMED, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00602175
Postadres: Trnavská cesta 112
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 82101
Land: Slovakije
E-mail: timed@timed.sk
Telefoon: +421 248209511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 483.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 483.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov
Perceel nr.: 10
Benaming:

Rámcová dohoda č. 93-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TIMED, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00602175
Postadres: Trnavská cesta 112
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 82101
Land: Slovakije
E-mail: timed@timed.sk
Telefoon: +421 248209511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 569.34 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 569.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)
Perceel nr.: 11
Benaming:

Rámcová dohoda č. 94-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Slovakia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 35849258
Postadres: Drobného 27
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 84101
Land: Slovakije
E-mail: office@bmgrp.sk
Telefoon: +421 269309901
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 949.16 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 949.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Venózne kanylky
Perceel nr.: 12
Benaming:

Rámcová dohoda č. 95-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 12

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Slovakia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 35849258
Postadres: Drobného 27
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 84101
Land: Slovakije
E-mail: office@bmgrp.sk
Telefoon: +421 269309901
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 019.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 019.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Kanyly preplachové
Perceel nr.: 13
Benaming:

Rámcová dohoda č. 96-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 13

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Slovakia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 35849258
Postadres: Drobného 27
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 84101
Land: Slovakije
E-mail: office@bmgrp.sk
Telefoon: +421 269309901
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 139.70 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 139.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Odsávače
Perceel nr.: 14
Benaming:

Rámcová dohoda č. 97-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 14

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Slovakia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 35849258
Postadres: Drobného 27
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 84101
Land: Slovakije
E-mail: office@bmgrp.sk
Telefoon: +421 269309901
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 960.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 960.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Kardioplegické ihly
Perceel nr.: 15
Benaming:

Rámcová dohoda č. 98-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 15

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Slovakia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 35849258
Postadres: Drobného 27
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 84101
Land: Slovakije
E-mail: office@bmgrp.sk
Telefoon: +421 269309901
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 395.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 395.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Kardioplegické kanyly do koronárných artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90, 45
Perceel nr.: 16
Benaming:

Rámcová dohoda č. 99-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 16

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TIMED, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00602175
Postadres: Trnavská cesta 112
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 82101
Land: Slovakije
E-mail: timed@timed.sk
Telefoon: +421 248209511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 660.38 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 660.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Kardioplegické kanyly do koronárných artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90, 45
Perceel nr.: 17
Benaming:

Rámcová dohoda č. 100-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 17

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Slovakia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 35849258
Postadres: Drobného 27
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 84101
Land: Slovakije
E-mail: office@bmgrp.sk
Telefoon: +421 269309901
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 772.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 772.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Kanyly na retrográdnu kardioplégiu
Perceel nr.: 18
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Multiperfúzne sety
Perceel nr.: 19
Benaming:

Rámcová dohoda č. 101-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomedica Slovakia, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 35849258
Postadres: Drobného 27
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 84101
Land: Slovakije
E-mail: office@bmgrp.sk
Telefoon: +421 269309901
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 511.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 511.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Femoralne venózne kanyly jednostupňové
Perceel nr.: 20
Benaming:

Rámcová dohoda č. 102-2022-RD s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže na dodanie časti č. 20

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TIMED, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00602175
Postadres: Trnavská cesta 112
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 82101
Land: Slovakije
E-mail: timed@timed.sk
Telefoon: +421 248209511
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 445.87 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 445.87 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

Časť č. 2 - Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované

Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní.

Časť č. 18 - Kanyly na retrográdnu kardioplégiu

Verejný obstarávateľ uvedenú časť zrušil podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

PHZ časti č. 2 - 31 672,08 EUR bez DPH

PHZ časti č. 18 - 1 620,00 EUR bez DPH

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 82005
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 82005
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022