Leveringen - 335388-2022

22/06/2022    S119

Nederland-Haarlem: Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren

2022/S 119-335388

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 086-232115)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Nikki Bruggeling
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sleutelsysteem

Referentienummer: 1698112
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44500000 Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht omvat:

a) Het vervangen van de huidige cilindersloten door cilinders die met elektronische sleutels kunnen werken. Hieronder valt zowel de levering en installatie van nieuwe cilinders als het verwijderen en afvoeren van de oude cilinders;

b) Het vervangen van de huidige analoge sleutels door elektronische sleutels die via software (de)centraal beheerd kunnen worden;

c) Het inzetten van een, via een “software as a service”(SAAS), softwarematig beheersysteem voor het uitgeven en beheren van sleutels en cilinders;

d) Het leveren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op het sleutelsysteem (sleutels en cilinders);

e) Het, indien benodigd, leveren en aanbrengen van een deurdranger. Het onderhouden van deurdrangers maakt geen onderdeel uit van de scope van de Opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 086-232115

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie Nota van inlichtingen II.