Leveringen - 336509-2022

22/06/2022    S119

Oostenrijk-Wenen: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2022/S 119-336509

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ÖBB-Technische Services Gesellschaft mbH
Plaats: Wien
NUTS-code: AT Österreich
Land: Oostenrijk
E-mail: christian.schachtner@oebb.at
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.provia.at
Adres van het kopersprofiel: www.provia.at
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.Provia.at
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.provia.at
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RailJet Snack-Automaten (Projekt RJ-Umbau)

Referentienummer: 84089
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvertrag für die Lieferung von max. 60 Snackautomaten für die RJ-Flotte.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT Österreich
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

max. 60 Snackautomaten für die RJ-Flotte im Zuge des RJ-Umbau Projektes.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 31/12/2022
Einde: 31/12/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Plaats: Wien
Land: Oostenrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022