Diensten - 336674-2022

22/06/2022    S119

Polska-Warszawa: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

2022/S 119-336674

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-940
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Zamówień Dział Zamówień Terenowych Zachód, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
E-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi pocztowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Realizacja kursów liniowych – Usługa A (podział na 2 części)

Numer referencyjny: CZ.26.74.2022.DTZ
II.1.2)Główny kod CPV
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia było świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A - realizacja kursów liniowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1: Realizacja kursu nr 14301_30143

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WER Komorniki – DER Ostrów Wlkp.- DER Ostrów Wlkp. - WER Komorniki

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia było świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

b) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

c) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek.

3. Maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 65 772 km

4. Ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 52 618 km

5. Ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 13 154 km

6. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A wykonanej przez Wykonawcę nie osiągnie wysokości wynagrodzenia maksymalnego, czas, przez jaki Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi A może zostać przedłużony o 3 miesiące , lecz nie dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A należnego Wykonawcy zgodnie z umową osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego za świadczenie Usługi A.

7. Szacunkowa ilość pojazdów niezbędnych do realizacji usługi - 1 pojazd kategorii IV

8.Szacunkowa ilość osób niezbędnych do realizacji usługi - 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 2 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, na podstawie art. 388 pkt. 2), lit. c ) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie to będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług z zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania opisane w Opisieprzedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy dla danej części. Łączny okres wykonania zamówień uzupełniających nie przekroczy okresu 12 miesięcy.

Udzielenie zamówienia uzupełniającego warunkowane będzie:

- należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

- dysponowaniem przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

Maksymalne ilości usług w ramach zamówienia uzupełniającego:

- maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 66 033 km

- ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 52 826 km

- ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 13 207 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80% usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli łączna długość kursów wykonanych przez Wykonawcę w terminie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 1 projektu umowy) przekroczy 49 329 kilometrów, przesyłając Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed terminem zakończenia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 2 projektu umowy) listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 projektu umowy powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2: Realizacja kursu nr 31141_14311

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DER Zielona Góra - WER Komorniki – WER Komorniki - DER Zielona Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia było świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

b) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

c) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek.

3. Maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 62 496 km

4. Ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 49 997 km

5. Ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 12 499 km

6. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A wykonanej przez Wykonawcę nie osiągnie wysokości wynagrodzenia maksymalnego, czas, przez jaki Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi A może zostać przedłużony o 3 miesiące , lecz nie dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A należnego Wykonawcy zgodnie z umową osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego za świadczenie Usługi A.

7. Szacunkowa ilość pojazdów niezbędnych do realizacji usługi - 1 pojazd kategorii IVb

8. Szacunkowa ilość osób niezbędnych do realizacji usługi - 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 2 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, na podstawie art. 388 pkt. 2), lit. c ) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie to będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług z zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania opisane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy. Łączny okres wykonania zamówień uzupełniających nie przekroczy okresu 12 miesięcy.

Udzielenie zamówienia uzupełniającego warunkowane będzie:

- należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

- dysponowaniem przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

Maksymalne ilości usług w ramach zamówienia uzupełniającego:

- maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 62 744 km

- ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 50 195 km

- ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 12 549 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80% usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli łączna długość kursów wykonanych przez Wykonawcę w terminie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 1 projektu umowy) przekroczy 46 872 kilometrów, przesyłając Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed terminem zakończenia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 2 projektu umowy) listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 projektu umowy powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 057-150549
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część nr 1: Realizacja kursu nr 14301_30143

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część nr 2: Realizacja kursu nr 31141_14311

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022