Diensten - 336674-2022

22/06/2022    S119

Polen-Warschau: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2022/S 119-336674

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL Polska
Postcode: 00-940
Land: Polen
Contactpersoon: Centrum Zamówień Dział Zamówień Terenowych Zachód, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
E-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizacja kursów liniowych – Usługa A (podział na 2 części)

Referentienummer: CZ.26.74.2022.DTZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 1: Realizacja kursu nr 14301_30143

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część nr 2: Realizacja kursu nr 31141_14311

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 057-150549

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Część nr 1: Realizacja kursu nr 14301_30143

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Część nr 2: Realizacja kursu nr 31141_14311

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022