Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 337760-2018

03/08/2018    S148

België-Brussel: Raamovereenkomst voor diensten voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau van het Europees Parlement in Oostenrijk.

2018/S 148-337760

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Rue Wiertz 60
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Liaison Office in Austria
E-mail: Tender-EPWIEN@europarl.europa.eu
Telefoon: +43 151617
Fax: +43 15132515
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.at
Adres van het kopersprofiel: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3920
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement, Verbindungsbüro in Österreich
Postadres: Wipplingerstraße 35
Plaats: Vienna
Postcode: 1010
Land: België
E-mail: Tender-EPWIEN@europarl.europa.eu
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.at
Adres van het kopersprofiel: www.europarl.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau van het Europees Parlement in Oostenrijk.

Referentienummer: COMM/AWD/2018/592
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79416000 Public relationsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de opdracht is het verlenen van ondersteuning en technische bijstand voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau van het Europees Parlement in Oostenrijk, die gericht zijn op belanghebbenden, de media en het brede publiek. Deze activiteiten zijn vaak van groot politiek en strategisch belang en vereisen een complexe logistieke organisatie. In algemene zin moet de contractant 2 belangrijke functies vervullen:

1) strategisch advies, advies- en ondersteuningsdiensten op het gebied van communicatie en informatie;

2) beheer van aanverwante taken, door het contracteren en coördineren van derde partijen, met name met betrekking tot de organisatie van evenementen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 840 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
79418000 Advies inzake aanschaffingsbeleid
79540000 Tolkdiensten
79994000 Contractenbeheer
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
79553000 Desktop-publishing-diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opstelling van een raamovereenkomst voor communicatiediensten is gericht op deze doelstellingen:

— de liaisonbureaus van het Europees Parlement in staat stellen te beschikken over professionele ondersteuning van hoge kwaliteit voor een waaier aan taken die gemakkelijk kunnen worden uitbesteed en zodoende capaciteit vrijmaken voor de bureaus voor meer strategisch werk,

— het stroomlijnen van aanbestedingsprocedures,

— het vergemakkelijken van de dagelijkse operaties aan de hand van een eenvoudige bestelprocedure, waarbij de inachtneming van de aanbestedingsregels wordt gewaarborgd,

— het mogelijk maken van schaalvergroting voor de communicatieactiviteiten tijdens de verkiezingscampagne.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 840 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

initieel contract van 1 jaar, gevolgd door 3 mogelijke verlengingen, tot een maximale looptijd van 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

zie de aanbestedingsstukken.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: De Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directorate-General for Communication
Postadres: Rue Wiertz 60
Plaats: Brussels
Postcode: 1047
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2018