Leveringen - 339398-2019

19/07/2019    S138

Verenigd Koninkrijk-Nottingham: Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting

2019/S 138-339398

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nottingham City Council
Postadres: Loxley House, Station Street
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NG2 3NG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Penny Taylor-Jones
E-mail: Penny.Taylor-Jones@nottinghamcity.gov.uk
Telefoon: +44 1158764731
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nottinghamcity.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: http://www.nottinghamcity.gov.uk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eastmidstenders.org/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.eastmidstenders.org/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

3523 — Plumbing and Mechanical Materials

Referentienummer: DN422207
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39715000 Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The provision of the plumbing and mechanical material supply framework.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plumbing

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715000 Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF14 Nottingham
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of the plumbing and mechanical material supply framework.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality control procedures and monitoring / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Procedure in place to service the account efficiently / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Communication / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability and social value / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Successful supply of materials/stock levels / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Framework will be renewed on end.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Radiators

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715000 Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF14 Nottingham
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of the plumbing and mechanical material supply framework.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality control procedures and monitoring / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Procedure in place to service the account efficiently / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Communication / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability and social value / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Successful supply of materials/stock levels / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Framework will be renewed on end.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Boilers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715000 Warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen; loodgietersuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF14 Nottingham
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of the plumbing and mechanical material supply framework.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality control procedures and monitoring / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Procedure in place to service the account efficiently / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Communication / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability and social value / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Successful supply of materials/stock levels / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Framework will be renewed on end.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 12
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/07/2019