Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 339635-2022

24/06/2022    S120

България-Враца: Машини

2022/S 120-339635

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 118-332529)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕКОПРОЕКТ ООД
Национален регистрационен номер: 106580212
Пощенски адрес: МЕСТНОСТТА "ПИСКАВЕЦ" -РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ - ВРАЦА
Град: гр. Враца
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Мирослав Петров Комитски
Електронна поща: mkomitski@abv.bg
Телефон: +359 878882395
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ekoproekt-vratsa.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16041

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нови специализирани транспортни средства машини за нуждите на Екопроект ООД по две обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
34311000 Машини
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на нови специализирани транспортни средства – машини за нуждите на Екопроект ООД , по две обособени позиции:

“Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой фабрично нов, товарен автомобил с мултилифт система за превоз на контейнери за нуждите на Екопроект ООД “ и

Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой фабрично нова транспортна машина – челен товарач за нуждите на Екопроект ООД “ .

Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките, които покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията.

При изпълнението на поръчката е задължително точно спазване на зададените и утвърдени технически параметри.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 118-332529

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 25/07/2022
Да се чете:
Дата: 05/08/2022
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 26/07/2022
Да се чете:
Дата: 08/08/2022
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Час
Вместо:

13:00

Да се чете:

14:00

Номер на раздел: VI.3)
Вместо:

Органите от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на Околната среда и водите, Агенция по заетостта "Главна инспекция по труда"

http://www.nap.bg, http:// www.moew.government.bg, www.misp.government.bg, http://gli.government.bg, http://www.az.government.bg

Да се чете:

Изменението касае промяна в Графика на поръчката, както и промяна в описателният документ на поръчката – Документация, поради допуснати в документа технически грешки в глава I, т.4 и в глава IV. 2.1 .

Органите от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на Околната среда и водите, Агенция по заетостта "Главна инспекция по труда"

http://www.nap.bg, http:// www.moew.government.bg, www.misp.government.bg, http://gli.government.bg, http://www.az.government.bg

VII.2)Друга допълнителна информация: