S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 339984-2016

01/10/2016    S190

Írsko-Dublin: Poskytnutie kvalitatívnej výskumnej štúdie o zásahoch na organizačnej úrovni, ktorými sa znižuje negatívny vplyv reorganizácie na zamestnancov veľkých spoločností v EÚ

2016/S 190-339984

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Eurofound – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Poštová adresa: Wyattville Road
Mesto/obec: Dublin
Kód NUTS: IE021 Dublin
PSČ: D18 KP65
Štát: Írsko
Kontaktná osoba: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefón: +353 12043100
Fax: +353 12826456
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1920
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: sociálna politika.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie kvalitatívnej výskumnej štúdie o zásahoch na organizačnej úrovni, ktorými sa znižuje negatívny vplyv reorganizácie na zamestnancov veľkých spoločností v EÚ.

Referenčné číslo: 130417/4130.
II.1.2)Hlavný kód CPV
73210000 Poradenské služby pre výskum
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Práca, ktorá sa má vykonať v rámci tejto zákazky, bude tvoriť súčasť širšieho výskumného projektu a kľúčové výsledky budú začlenené do tematickej časti výročnej správy Európskeho monitoru reštrukturalizácie na rok 2017, ktorú pripraví Eurofound.

Táto zákazka ma 3 všeobecné ciele:

1) poskytnúť lepšie pochopenie realizácie zásahov na organizačnej úrovni, ktoré zaviedli obchodné spoločnosti na vyrovnanie negatívnych vplyvov reorganizácie na zostávajúcu pracovnú silu;

2) poskytnúť odborníkom pomoc pri vykonávaní účinných organizačných zásahov počas reorganizácie;

3) zvýšiť informovanosť tvorcov politiky o význame organizačných zásahov zameraných na investovanie do zostávajúceho ľudského kapitálu na účely zdravšej reorganizácie a poskytnúť informácie o politickom vývoji v tejto oblasti.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 80 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: IE021 Dublin
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených poskytovateľom služieb a schválených nadáciou Eurofound. Úvodné stretnutie s Eurofoundom sa bude konať v priestoroch Eurofoundu v meste Dublin (Írsko).

II.2.4)Opis obstarávania:

Práca bude napokon zahŕňať prípravu kritérií kvality a praktických usmernení podľa „osvedčených postupov“ pre vykonávanie účinných organizačných zásahov v reorganizovaných pracovných miestach vzhľadom na minimalizáciu negatívnych vplyvov reorganizácie, čo sa týka zvyšných zamestnancov, a podporu pozitívneho a produktívneho pracovného prostredia. Táto práca vychádza z rôznych informačných zdrojov vrátane prehľadu literatúry (úloha A), hĺbkových kvalitatívnych rozhovorov s odborníkmi (úloha B) a analýz a posudzovania príkladov prípadov spoločností (úloha C). V tejto poslednej fáze zákazky sa od dodávateľa očakáva, že vykoná porovnávací prehľad predstavených prípadových príkladov a vyvodí kľúčové závery pre odborné obecenstvo, ako aj tvorcov politiky (úloha D).

Očakávané výstupy:

— záverečná priebežná správa (približne 10 strán alebo 4 000 slov),

— záverečné správy o príkladových prípadoch (5) v rozsahu približne 10 až 15 strán alebo 4 000 až 6 000 slov na prípadový príklad,

— záverečný porovnávací prehľad v rozsahu približne 25 strán alebo 10 000 slov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 80 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 9
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri bod 5.3.2 špecifikácií zákazky, ako je uvedené v časti B súťažných podkladov, ktoré sú dostupné na internetovej stránke pre elektronické podávanie ponúk na adrese https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home pod konkrétnou výzou na súťaž.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/11/2016
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 09/11/2016
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Ponuky sa budú otvárať v kanceláriách nadácie Eurofound, miestnosť číslo LH5.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 osoba zastupujúca uchádzača; účasť bude obmedzená na úlohu pozorovateľa. Svoju plánovanú účasť na otváraní ponúk oznámte vopred pani Lidii Jankowskej.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Výzvy na súťaž sú otvorené pre fyzické a právnické osoby z členských štátov Európskej únie a z krajín, ktoré podpísali osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/09/2016