Práce - 340161-2016

01/10/2016    S190

Slovensko-Žiar nad Hronom: Stavebné práce

2016/S 190-340161

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31609651
Poštová adresa: Alexandra Dubčeka 45
Mesto/obec: Žiar nad Hronom
Kód NUTS: SK03 Stredné Slovensko
PSČ: 965 58
Štát: Slovensko
E-mail: vo@tszh.sk
Telefón: +421 456787011
Fax: +421 456734449
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.tszh.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9228
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rekonštrukcia futbalového štadióna.

II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Prestavba štadióna predstavuje najmä rekonštruovanie centrálneho objektu šatní, sociálnych zariadení, miestnosti prvej pomoci, bufetu a šatne pre deti a dorast. Vymenia sa obvodové fasádne konštrukcie vrátanie okien a dverí za nové. Objekt sa zateplí. Zároveň pôjde o vybudovanie nových podstavieb pod novú tribúnu pre divákov. V blízkosti areálu sa vybudujú nové parkoviská, nakoľko v predmetnej lokalite je nedostatok parkovacích miest ( jediné parkovisko je pred športovou halou pred tribúnou) a vybudovanie a súvisiacej infraštruktúry.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 687 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Kód NUTS: SK03 Stredné Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ul. Partizánska 154/10 v Žiari nad Hronom.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prestavba štadióna predstavuje najmä rekonštruovanie centrálneho objektu šatní, sociálnych zariadení, miestnosti prvej pomoci, bufetu a šatne pre deti a dorast. Vymenia sa obvodové fasádne konštrukcie vrátanie okien a dverí za nové. Objekt sa zateplí. Zároveň pôjde o vybudovanie nových podstavieb pod novú tribúnu pre divákov. V blízkosti areálu sa vybudujú nové parkoviská, nakoľko v predmetnej lokalite je nedostatok parkovacích miest ( jediné parkovisko je pred športovou halou pred tribúnou) a vybudovanie a súvisiacej infraštruktúry.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 687 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia v súlade s § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Rozhodné obdobie na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) je 5 rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač preukáže úspešnú realizáciu minimálne 3 stavebných prác na výstavbu alebo rekonštrukciu budov, pričom každá zo stavebných prác bola v rozsahu minimálne 400 000 EUR bez DPH.

Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 3 úspešne zrealizované stavebné zákazky z dôvodu potreby zabezpečiť kvalifikovaného dodávateľa s dostatočnými skúsenosťami s realizáciou podobných stavebných prác.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Verejný obstarávateľ si bude uplatňovať zádržné z každej vystavenej faktúry. Podrobnosti o zmluvných podmienkach sú uvedené v Zmluve o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Podrobnejšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 161-290662
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/10/2016
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28/02/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/10/2016
Miestny čas: 13:00
Miesto:

V mieste sídla verejného obstarávateľa.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Vzhľadom na použitie elektronickej aukcie bude otváranie ponúk neverejné.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu vykonávania na seba nadväzujúcich stavebných prác, ktoré nie je vhodné deliť na samostatné časti. Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky budú predkladané podľa § 49 ods. 6 písm. a) jedno obálkovo. Verejná súťaž prebehne ako reverzná verejná súťaž jedno obálková. Celá ponuka bude vložená len do jednej obálky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní; najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

V prípade, že z kapacitných alebo iných technických dôvodov nebude možné zabezpečiť zverejnenie celej stavebno-technickej dokumentácie na profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uverejní verejný obstarávateľ túto dokumentáciu alebo prelinkovanie na túto dokumentáciu na svojej stránke http://www.tszh.sk/sekcie/detail/nadlimitne-zakazky-14.html

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Informácie týkajúce sa revíznych postupov sa nachádzajú v § 163 a nasledujúcich ustanoveniach zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Dunajská 68, P.O.Box 58
Mesto/obec: Bratislava 24
PSČ: 820 04
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/09/2016