Diensten - 340240-2018

04/08/2018    S149

België-Brussel: Op bewijs gebaseerde verbeteringen voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen: systematische beoordeling en meta-analyse

2018/S 149-340240

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Op bewijs gebaseerde verbeteringen voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen: systematische beoordeling en meta-analyse

Referentienummer: ENV.D.3/SER/2017/0038
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Een geschiktheidscontrole van de vogel- en habitatrichtlijnen (natuurrichtlijnen) wees op hiaten in de kennis en onvoldoende toegang tot informatie. Dit staat het bereiken van de doelstellingen van de richtlijnen in de weg. In overeenstemming met het actieplan volgend op de geschiktheidscontrole moet deze opdracht de relevante kennis, bewijzen, instrumenten, benaderingen en goede praktijken voor 2 aandachtsgebieden samenbrengen en analyseren, en de toegang tot informatie voor deze gebieden verbeteren om de prestaties van de natuurrichtlijnen te versterken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 489 185.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving: dienstverlening. Enkelvoudige opdracht van 30 maanden.

De contractant moet wetenschappelijke gegevens, informatie, bewijzen, bronnen, methoden, benaderingen, instrumenten en strategieën verzamelen en verstrekken voor 2 aandachtsgebieden A en B. Dit omvat voorbeelden van goede praktijken en casestudy‘s van de EU-lidstaten (en erbuiten).

A. Betere beschikbaarheid van gegevens, informatie en kennis inzake habitats, soorten en locaties.

Gegevens die nodig zijn voor beoordelingen van de staat van instandhouding zoals vastgesteld in de habitat- en vogelrichtlijnen.

Gegevens die nodig zijn voor de aanwijzing en het beheer van locaties.

B. Wetenschappelijke ondersteuning voor de succesvolle tenuitvoerlegging van Natura 2000.

Doeltreffendheid en effect van beheer- en herstelmaatregelen – op basis van de huidige kennis over de ecologische eisen van soorten en habitats:

— met betrekking tot de toestand van habitats en soorten op niveau van de locatie,

— met betrekking tot de staat van instandhouding en tendensen op netwerkniveau.

Samenhang en connectiviteit van het netwerk.

De bijdrage van het Natura 2000-netwerk voor het behoud of de verbetering van ecosysteemdiensten.

Specifieke taken:

1) Het verzamelen en analyseren van wetenschappelijke gegevens en informatie, het beantwoorden van de vragen die worden gesteld onder gebieden A en B in de technische specificaties, het raadplegen en betrekken van, voornamelijk, de wetenschappelijke gemeenschap/relevante wetenschappelijke netwerken, alsook andere gemeenschappen van belanghebbenden die betrokken zijn bij het verzamelen en verstrekken van kennis en bewijzen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de natuurrichtlijnen.

2) Het overleggen over en bespreken van de voorlopige resultaten en bevindingen van taak 1, met inbegrip van 1 workshop voor elk van de aandachtsgebieden A en B en andere activiteiten.

3) Voor elk van de aandachtsgebieden A en B moet de contractant een onlinehandboek opstellen dat bestemd is voor alle belanghebbenden die de natuurrichtlijnen ten uitvoer leggen.

Bijkomende taken: aanloopverslag, vergaderingen in Brussel: startvergadering, periodieke vergaderingen met de diensten van de Commissie in Brussel, minstens 1 keer per jaar (de startvergadering buiten beschouwing gelaten).

Te leveren producten:

Aanloopverslag, tussentijds verslag, handboeken, verslagen van workshops, eindverslag. Al deze producten moeten in het Engels worden gesteld en er moeten ontwerpversies worden ingediend bij de Europese Commissie voor opmerkingen voor de definitieve versie wordt goedgekeurd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: prijs — weging / Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder bekendgemaakt in vooraankondiging PB S 44-079856 van 3.3.2017 met de titel „Naar een betere kennis en toegang tot gegevens voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen” en een begroting van 500 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 242-501933
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.027740/2018/783031/ENV.D.3
Benaming:

Op bewijs gebaseerde verbeteringen voor de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen: systematische beoordeling en meta-analyse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/07/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Wageningen Research
Postadres: Droevendaalsesteeg 4
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6708 PB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ecologic Institute gemeinnützige GmbH
Postadres: Pfalzburger Strasse 43-44
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10717
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Milieu Ltd
Postadres: Chaussée de Charleroi 112
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1060
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 489 185.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 18 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

5 % + 6 % + 7 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening nr. 2015/1929 van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/07/2018