Werken - 340245-2018

04/08/2018    S149

Luxemburg-Luxemburg: AO 06D30-2018-M003 — Raamovereenkomst in algemene aanneming voor de uitvoering van bouw-, renovatie- of inrichtingswerken in de gebouwen van het Parlement

2018/S 149-340245

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Plateau de Kirchberg, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Direction projets immobiliers
E-mail: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3328
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Service du courrier officiel — Bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Direction projets immobiliers
E-mail: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AO 06D30-2018-M003 — Raamovereenkomst in algemene aanneming voor de uitvoering van bouw-, renovatie- of inrichtingswerken in de gebouwen van het Parlement

Referentienummer: 06D30-2018-M003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262700 Verbouwingswerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Uitvoering van bouw-, renovatie- of inrichtingswerken in de gebouwen van het Europees Parlement. De raamovereenkomst heeft hoofdzakelijk betrekking op de totaliteit van de gebouwen van het Parlement in Straatsburg, maar heeft tevens betrekking op de gebouwen van de standplaatsen in Luxemburg en Brussel; de normen en regels van het land van uitvoering zullen van toepassing zijn.

De contractant moet als algemene aannemer in staat zijn alle gebieden van renovatie-, inrichtings- en nieuwbouwwerken te bestrijken: ruwbouw, afbouw, speciale technieken (verwarming, ventilatie en airconditioning, rookafzuiging, elektriciteit (sterkstroom en zwakstroom), sanitair enz.), steigers en beschermingen enz.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 93 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF1 Alsace
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diensten van een algemene aannemer voor de uitvoering van bouw-, renovatie- of inrichtingswerken in de gebouwen van het Europees Parlement. De raamovereenkomst heeft hoofdzakelijk betrekking op de totaliteit van de gebouwen van het Parlement in Straatsburg, maar heeft tevens betrekking op de gebouwen van de standplaatsen in Luxemburg en Brussel; de normen en regels van het land van uitvoering zullen van toepassing zijn.

De contractant moet als algemene aannemer in staat zijn alle gebieden van renovatie-, inrichtings- en nieuwbouwwerken te bestrijken: ruwbouw, afbouw, speciale technieken (verwarming, ventilatie en airconditioning, rookafzuiging, elektriciteit (sterkstroom en zwakstroom), sanitair enz.), steigers en beschermingen enz.

De werklast van de raamovereenkomst is erg variabel in functie van de behoeften en prioriteiten van het Parlement. De contractant moet zijn middelen zowel naar boven als naar onder bijstellen in functie van het aantal, de omvang en het belang van de uit te voeren werken.

Het merendeel van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavige raamovereenkomst zijn interventies in de bestaande, gebruikte gebouwen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 93 700 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de inschrijver moet aan de volgende voorwaarde voldoen:

— ingeschreven zijn in een beroeps- of handelsregister, tenzij het om een internationale organisatie gaat.

In geval van een combinatie van ondernemers moet het bewijs van machtiging voor de uitvoering van het voorwerp van deze opdracht door elk lid van de combinatie worden verstrekt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/09/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/09/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

gebouw WIM, rue Belliard 80, Brussel.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

om te vermijden dat ze van rechtswege niet worden toegelaten tot de opening van de inschrijvingen, wordt de inschrijvers die eraan willen deelnemen gevraagd ten laatste 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen dit per e-mail mee te delen (inlo.ao.dir.d@europarl.europa.eu). De vertegenwoordiging is beperkt tot 1 persoon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Op 23.8.2018 (10:00) zal een verplicht verkenningsbezoek aan de plaatsen van uitvoering worden georganiseerd. Deelname aan dat bezoek is verplicht op straffe van uitsluiting van de inschrijving.

De plaats van afspraak is op het volgende adres: de ingang van gebouw LOW in Straatsburg, allée du Printemps, F67070 Straatsburg.

De voorwaarden voor deelname aan het verkenningsbezoek aan de plaatsen van uitvoering zijn vermeld in de documenten van de raadpleging.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du président Robert Shuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/07/2018