Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 340265-2016

01/10/2016    S190    Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2016/S 190-340265

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2016/S 170-305523)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Limited
Postadres: Group Support Centre, 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: craig.ainscow@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.placesforpeople.co.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Whole House Contractors DPS.

Referentienummer: DN178819
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Places for People are seeking to appoint a number of contractors that consistently meet the standards required. The contractors will need to be able to provide a range of works to meet the varying requirements of Places for People and other organisations. As such, Places for People wish to form and let a Whole House Contractors Dynamic Purchasing System (DPS) which will be utilised and owned by Places for People Procurement Hub. It is intended that this DPS will be capable of being used by contracting authorities in the United Kingdom.

It is anticipated that this DPS will be able to be used to procure contractors to complete works required to domestic properties. The procurement covers all works typically required on a planned or cyclical programme including new installations, planned repairs and major works, upgrades and refurbishments.

Further information is available through the following link

https://www.procurementhub.co.uk/media/23979/whole-house-contractors.pdf

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/09/2016
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Estimated total value
In plaats van:

—.

Te lezen:

Total range of 0 GBP - 500 000 000 GBP excluding VAT for all contracts awarded throughout the duration of the DPS.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: