Diensten - 341429-2022

24/06/2022    S120

Nederland-Rotterdam: Maatschappelijke en aanverwante diensten

2022/S 120-341429

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298
Postadres: Coolsingel 40
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011AD
Land: Nederland
Contactpersoon: Anouk Hanssen
E-mail: a.hanssen@rotterdam.nl
Telefoon: +31 650859412
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/1315
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leverancierspoule maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mantelzorgondersteuning is gericht op het aantoonbaar herstel, vergroten en weer in balans te brengen van de draag- en veerkracht van het gezin, waarbij de Aanbieder zichzelf, daar waar mogelijk is, zo snel mogelijk overbodig maakt.

Voor de periode van 2023 en 2024 zijn er nauwelijks wijzigingen in het aanbod van mantelzorgondersteuning. Het aanbod blijft hetzelfde, wel wordt de doelgroep verbreed (niet alleen Jeugdigen met een beperking) en de voorwaarde van Jeugdhulp op een ander moment in de week vervalt. Het betreft dus vooralsnog de huidige verschijningsvormen, zijnde logeeropvang in een zorginstelling of logeerboerderij en dagactiviteit.

Parallel aan de periode 2023- 2024 committeren de gegunde Aanbieders zich aan de ontwikkelopgave om tot nieuwe innovatieve vormen van maatwerk-oplossingen voor mantelzorgondersteuning te komen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inzet van mantelzorgondersteuning door Aanbieders zorgt ervoor dat Ouders de intensieve zorg voor hun kind, met een aantoonbare diagnose en/of geconstateerde problematiek, zelf kunnen blijven bieden. De inzet is erop gericht om Ouders of andere betrokken Mantelzorgers zoals broers of zussen in het gezin, te ontlasten. Mantelzorgondersteuning is gericht op het aantoonbaar herstel, vergroten en weer in balans te brengen van de draag- en veerkracht van het gezin, waarbij de Aanbieder zichzelf, daar waar mogelijk is, zo snel mogelijk overbodig maakt.

Voor de periode van 2023 en 2024 zijn er nauwelijks wijzigingen in het aanbod van mantelzorgondersteuning. Het aanbod blijft hetzelfde, wel wordt de doelgroep verbreed (niet alleen Jeugdigen met een beperking) en de voorwaarde van Jeugdhulp op een ander moment in de week vervalt. Het betreft dus vooralsnog de huidige verschijningsvormen, zijnde logeeropvang in een zorginstelling of logeerboerderij en dagactiviteit.

Parallel aan de periode 2023- 2024 committeren de gegunde Aanbieders zich aan de ontwikkelopgave om tot nieuwe innovatieve vormen van maatwerk-oplossingen voor mantelzorgondersteuning te komen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking / Weging: 50
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 062-158246
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Mantelzorgondersteuning

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De gemeente heeft helaas slechts één inschrijving ontvangen. Eén aanbieder is naar mening van de Gemeente te weinig om de omvang van deze Opdracht uit te kunnen voeren en gelijktijdig de ontwikkelopdracht vorm te geven.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2022