Stavební práce - 341623-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

01/10/2016    S190

Česká republika-Praha: Výstavba dálnic

2016/S 190-341623

Oznámení o zakázce

Stavební práce

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha 4
PSČ: 140 00
Stát: Česko
Kontaktní osoba: ŘSD ČR, Správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, Č. Budějovice
K rukám: Anna Hambergerová
E-mail: anna.hambergerova@rsd.cz
Tel.: +420 386792109
Fax: +420 386792194

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: https://www.rsd.cz

Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: stavba silnic a dálnic
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
D3 0310/I Úsilné – Hodějovice.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Stavební práce
Provádění
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Jihočeský kraj, okres České Budějovice.

Kód NUTS CZ031 Jihočeský kraj

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem zakázky je výstavba dálnice D3 úseku 0310/I Úsilné – Hodějovice, který začíná v km 131,250 za MÚK Úsilné (ta je součástí úseku 0309/III Bošilec – Úsilné). Konec předmětného úseku je za MÚK Hodějovice, kde bezprostředně navazuje úsek 0310/II Hodějovice – Třebonín. Délka úseku je 7,210 km; stavba zahrnuje 13 mostních objektů, 1 hloubený tunel v délce 999,50 m a mimoúrovňové křížení.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

45233110 Výstavba dálnic, 45221111 Výstavba silničních mostů, 45221241 Výstavba silničních tunelů

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 7 100 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 36 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Zájemce, který bude zadavatelem vyzván k podání nabídky, bude povinen poskytnout při podání nabídky jistotu v souladu s § 67 ZVZ, ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, maximálně 15 mil. Kč. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Zakázka je financována z prostředků SFDI. Současně lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. Smluvní podmínky budou blíže popsány v zadávací dokumentaci.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona, aby dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů, minimálně následující části veřejné zakázky: pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky hlavní trasy dálnice včetně větví křižovatek.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Ke splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeči předloží výpis z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1. písm. a) a b) ZVZ), potvrzení příslušného Finančního úřadu, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ), potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ) a čestné prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i) až l) ZVZ). Uchazeči jsou povinni prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
(i) výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence (§ 54 písm. a) ZVZ),
(ii) dokladů o oprávnění k podnikání (§ 54 písm. b) ZVZ), a
(iii) dokladů osvědčujících odbornou způsobilost osob, jejichž prostřednictvím je odborná způsobilost zabezpečována (§ 54 písm. d) ZVZ).
Podrobnosti týkající se splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů stanoví kvalifikační dokumentace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Zájemce předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti (§ 50 odst. 1 písm. c) ZVZ).
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Podrobnosti stanoví kvalifikační dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 ZVZ předložením:
(i) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci podle § 56 odst. 3 písm. c) ZVZ,
(ii) přehledu realizovaných staveb provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto staveb podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ.
Podrobnosti týkající se splnění technických kvalifikačních předpokladů stanoví kvalifikační dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(i) U osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby – stavbyvedoucí; u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce – zástupce stavbyvedoucího; u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru geotechnika – zástupce stavbyvedoucího pro podzemní stavbu – tunel; u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost – hlavní geodet. Další požadavky jsou uvedeny v čl. 3.7.1 kvalifikační dokumentace.
(ii) Min. 1 dopr. stavby o fin. objemu stavby větším než 1 000 000 000 CZK bez DPH; 2 staveb (novostavba nebo rekonstrukce spojená s přestavbou zemního tělesa), každé v délce min. 2,5 km.; 2 staveb mostů (novostavba nebo rekonstrukce spojená s výměnou či rozšířením nosné konstrukce) v délce min. 35 m; 1 novostavby tunelu v délce min. 300 m. Podrobně viz čl. 3.7.4 kvalifikační dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Omezené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: Zadavatel vyzve k podání nabídky všechny zájemce, kteří prokáží splnění kvalifikace.
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Nabídková cena stavby v CZK bez DPH. Váha 90

2. Délka záruční doby. Váha 10

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
05PT-001026
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 040-064486 ze dne 26.2.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
7.12.2016 - 09:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
dnech: 120 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 7.12.2016 - 9:00

Místo:

ŘSD ČR, Správa Č. Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele a zástupci poradce zadavatele, max. 1 zástupce každého zájemce, který se prokáže oprávněním jednat jménem či za zájemce.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Projekt může být v budoucnu zařazen do programu financování z prostředků EU – „Operační program Doprava“.
VI.3)Další informace

Veškeré další informace týkající se předmětné veřejné zakázky budou v podrobnostech obsaženy v kvalifikační dokumentaci. Kompletní kvalifikační dokumentace je uveřejněna po dobu lhůty pro podání žádostí na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26.9.2016