Diensten - 341689-2022

24/06/2022    S120

Nederland-Veendam: Welzijnszorg voor kinderen en jongeren

2022/S 120-341689

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 089-242703)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veendam
Postadres: Postbus
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 9640 PA
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.veendam.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Veendam - EAO (SAS) Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311300 Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Veendam start een Europees openbare SAS-procedure ten behoeve van Algemene voorziening Ambulante jeugdhulp. Hierbij gelooft de gemeente Veendam in een opgavegerichte aanpak, waarbij een een partner met complementair aanbod door intensieve, inhoudelijke samenwerking nieuwe resultaten bereikt voor inwoners, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar met wederzijdse afhankelijkheden. Dit wordt ook wel de Pact-aanpak genoemd. De gemeente Veendam streeft naar de ingangsdatum 1 april 2023 voor deze overeenkomst.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 089-242703

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De volgende rectificaties zijn doorgevoerd:

- Het document Rectificatie AVAJ - gemeente Veendam is toegevoegd;

- De planning is op de volgende onderdelen aangepast: Indienen vragen twee vragenronde, optimalisatiesessie t.b.v. Nota van

Inlichtingen 2, uiterste datum publiceren Nota van Inlichtingen 2.