Diensten - 342000-2018

04/08/2018    S149    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Staphorst: Fiscale dienstverlening

2018/S 149-342000

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Staphorst
Postbus 2
Staphorst
7950 AA
Nederland
Contactpersoon: Bertrik Hakvoort
E-mail: inkoop@staphorst.nl
NUTS-code: NL211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.staphorst.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Zwartewaterland
Postbus 23
Hasselt
8060 AA
Nederland
Telefoon: +31 383853000
E-mail: inkoop@zwartewaterland.nl
NUTS-code: NL211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zwartewaterland.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/9163041-woz-her-taxaties-gemeenten-staphorst-en-zwartewaterland
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WOZ (her)taxaties gemeenten Staphorst en Zwartewaterland

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot de hieronder genoemde werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ:

1. het ter beschikking stellen van een taxatieapplicatie;

2. herwaardering (niet-woningen en woningen);

3. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren woningen (optioneel);

4. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren niet-woningen;

5. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren woningen (optioneel);

6. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren niet-woningen;

7. afhandeling WOZ (hoger) beroepschriften (optioneel);

8. mutatiebijhouding (optioneel);

9. permanente marktanalyse woningen (optioneel);

10. permanente marktanalyse niet-woningen;

11. controle objectkenmerken (jaarlijks ca. 20 % van alle objecten) (optioneel);

12. Inhoud van (deel)objecten omzetten naar gebruiksoppervlakte exclusief woningbouwverenigingen.

13. Inhoud van (deel)objecten omzetten naar gebruiksoppervlakte inclusief woningbouwverenigingen (optioneel).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Staphorst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot de hieronder genoemde werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ:

1. het ter beschikking stellen van een taxatieapplicatie;

2. herwaardering (niet-woningen en woningen);

3. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren woningen (optioneel);

4. afhandelen schriftelijke WOZ-bezwaren niet-woningen;

5. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren woningen (optioneel);

6. afhandelen telefonische WOZ-bezwaren niet-woningen;

7. afhandeling WOZ (hoger) beroepschriften (optioneel);

8. mutatiebijhouding (optioneel);

9. permanente marktanalyse woningen (optioneel);

10. permanente marktanalyse niet-woningen;

11. controle objectkenmerken (jaarlijks ca. 20 % van alle objecten) (optioneel);

12. Inhoud van (deel)objecten omzetten naar gebruiksoppervlakte exclusief woningbouwverenigingen.

13. Inhoud van (deel)objecten omzetten naar gebruiksoppervlakte

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan daarna door opdrachtgever éénzijdig twee (2) maal verlengd worden onder gelijkblijvende voorwaarden telkens voor een periode van één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie hiervoor hoofdstuk 2 van de Uitnodiging tot Inschrijving

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie hiervoor de Uitnodiging tot Inschrijving

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/09/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Staphorst

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Overijssel
Postbus 323
Almelo
7600 AH
Nederland
Telefoon: +31 883615555

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Overijssel/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2018