Služby - 342044-2022

Submission deadline has been amended by:  371085-2022
24/06/2022    S120

Česko-Hradec Králové: Sociální péče a související služby

2022/S 120-342044

Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Královéhradecký kraj
Národní identifikační číslo: 70889546
Poštovní adresa: Pivovarské náměstí 1245/2
Obec: Hradec Králové
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
PSČ: 50003
Země: Česko
Kontaktní osoba: HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
E-mail: zakazky@holec-advokati.cz
Tel.: +420 296325235
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kr-kralovehradecky.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
Národní identifikační číslo: 07759711
Poštovní adresa: Radlická 3185/1c
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Godycká
E-mail: zakazky@holec-advokati.cz
Tel.: +420 296325235
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.holec-advokati.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší a osoby v krizi - Královédvorsko

II.1.2)Hlavní kód CPV
85300000 Sociální péče a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 7 047 188.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší a osoby v krizi - Královédvorsko

Část č.: 8
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
85300000 Sociální péče a související služby
98000000 Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a služby jednotlivcům
75200000 Zajišťování služeb pro veřejnost
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je Královéhradecký kraj, region Královédvorsko.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění služby sociální rehabilitace pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 047 188.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky nebo rámcové smlouvy
Doba trvání v měsících: 36
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII

II.2.14)Další informace

II.1.1) Název: Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že tímto formulářem je vyhlašována pouze část VZ.

II.1.5) - předpokládaná hodnota je Zadavatelem uvedena pouze za tuto část VZ.

II.2.13) Zadavatel předpokládá, že předmět této VZ bude spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ+ v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
Seznam a stručný popis pravidel a kritérií:

základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ, rozhodnutí o registraci sociální služby dle 5.5. písm. b) ZD Vymezení sociální služby uvedené v registraci musí odpovídat minimálně: § 70 ZSS - Sociální rehabilitace, osoby bez přístřeší a osoby v krizi.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Řízení zahrnující jednání
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.10)Identifikace národních pravidel, která se vztahují na toto řízení:
IV.1.11)Základní charakteristika zadávacího řízení:

§3 písm. i) ZZVZ - řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu dle § 129 ZZVZ

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast / Lhůta pro doručení žádosti o účast
Datum: 22/07/2022
Místní čas: 12:00
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/06/2022