Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 34211-2023

18/01/2023    S13

Nederland-Utrecht: Bestelwagens

2023/S 013-034211

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cedris
Nationaal identificatienummer: 132081902
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 3
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3527LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Emily van der Linden
E-mail: ea@pro10.nl
Telefoon: +31 703819724
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cedris.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leasen van voertuigen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136000 Bestelwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Cedris wenst door middel van deze Europese openbare aanbesteding voor haar leden een raamovereenkomst met twee opdrachtnemers te sluiten voor het leasen van voertuigen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 215 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
34144700 Bedrijfswagens
34144900 Elektrische voertuigen
50111110 Ondersteunende diensten voor wagenpark
66114000 Financiële leasing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Momenteel bestaat het totale wagenpark van de Deelnemers uit 3.121 voertuigen (lease + koop voertuigen). In de aankomende periode van 8 jaar zullen de voertuigen gefaseerd vervangen worden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Elke Deelnemer bepaalt zelf wanneer de voertuigen worden vervangen en of deze gekocht of geleased zullen worden. Het feitelijk aantal voertuigen dat gekocht of geleased wordt kan hoger of lager liggen dan het aantal voertuigen in het huidige wagenpark en is aan fluctuaties onderhevig. De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie. Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. De Deelnemers hebben geen afnameverplichting en geven geen omzetgarantie.

Zie verder paragraaf 2.9 van de Aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Social return / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie de beschrijving van de verlengingen en de aanbestedingstukken.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 156-447024
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Leasen van voertuigen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Volkswagen Pon Financial Services B.V.
Nationaal identificatienummer: 20073305
Postadres: Saturnus 1
Plaats: AMERSFOORT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3824ME
Land: Nederland
Telefoon: +31 334549900
Internetadres: http://www.vwpfs.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

In de aankomende periode van 8 jaar zullen de voertuigen van de deelnemers gefaseerd vervangen worden. Het feitelijk aantal voertuigen dat gekocht wordt kan hoger of lager liggen dan het aantal voertuigen in het huidige wagenpark en is aan fluctuaties onderhevig. De omvang van de opdracht is uitgedrukt in aantal voertuigen. Zie ook de aanbestedingsleidraad. Bij de geraamde en definitieve waarde inTenderNed is daarom het Europese drempelbedrag opgenomen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/01/2023