Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 342209-2020

21/07/2020    S139

Nederland-'s-Gravenhage: Maatschappelijke en aanverwante diensten

2020/S 139-342209

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MInisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dtv UBR|HIS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Henna Suliman-Lalmahomed
E-mail: henna.suliman@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 629369486
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=275779&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ambassadeursproject destigmatisering

Referentienummer: 201865006.001.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sinds 11.11.2016 krijgt Samen Sterk zonder Stigma een subsidie om activiteiten uit te voeren die het stigma dat rust op psychische aandoeningen, te verminderen. De activiteiten die worden uitgevoerd dragen eraan bij dat kennis verspreid wordt over het ervaren van psychische aandoeningen, waardoor inzicht en praktische handvatten geboden worden om op een passende manier te handelen/reageren en het stigma dat mensen met psychische aandoeningen ervaren, vermindert. De Aanbestedende Dienst heeft op dit moment beperkt inzicht in de potentiële marktpartijen. Het doel van deze Marktconsultatie is verkenning van de markt en het stellen van een aantal vragen aan de markt teneinde meer zicht te krijgen in de potentiële marktpartijen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75200000 Diensten ten behoeve van de gemeenschap
85322000 Programma voor gemeenschapsacties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sinds 11.11.2016 krijgt Samen Sterk zonder Stigma een subsidie om activiteiten uit te voeren die het stigma dat rust op psychische aandoeningen, te verminderen. De activiteiten die worden uitgevoerd dragen eraan bij dat kennis verspreid wordt over het ervaren van psychische aandoeningen, waardoor inzicht en praktische handvatten geboden worden om op een passende manier te handelen/reageren en het stigma dat mensen met psychische aandoeningen ervaren, vermindert. De Aanbestedende Dienst heeft op dit moment beperkt inzicht in de potentiële marktpartijen. Het doel van deze Marktconsultatie is verkenning van de markt en het stellen van een aantal vragen aan de markt teneinde meer zicht te krijgen in de potentiële marktpartijen.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit is een Marktconsultatie. of het zal leiden tot een aanbesteding en in welke vorm is nog niet bekend.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/02/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Let op: indiening van uw reactie op de Marktconsultatie is uiterlijk woensdag 26.8.2020, vóór 10:00.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/07/2020